பஞ்ச கவ்யம் தயாரிப்பது எப்படி

பஞ்ச கவ்யம் தயாரிப்பது எப்படி?

பசுவிலிருந்து கிடைக்கும் ஐந்து பொருட்களான பால், தயிர், நெய், கோ(பசு) மூத்திரம் மற்றும் சாணம் (ஆ ஐந்து என்கிறது திருமுறை) ஆகியவற்றை முறையே 5 பங்கு, 3 பங்கு, 3 பங்கு, 1 பங்கு மற்றும் சாணத்தினை கைபெருவிரல் அளவில் பாதி சேர்த்து செய்தால் மட்டுமே அதனை பஞ்ச கவ்யம் என்று அழைக்கலாம்

பசும்பால்  – 5 பங்கு
பசு தயிர்    – 3 பங்கு
பசு நெய்    – 2 பங்கு
பசு மூத்திரம் – 1 பங்கு
பசு சாணம்  – கைபெருவிரலில் பாதி

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “பஞ்ச கவ்யம் தயாரிப்பது எப்படி”

Share
Share