Tag: Menu

Sani Yantra

Shani Maha Mantra Japa (The following mantras need to be recited 19000 times to install Shani Bhagwan in the Yantra for day-to-day worship. ) “Om Pram Preem Proum Sah Shanaishcharaye Namah” – Shani Moola Mantra. Aum Nilanjanam Samabhasam Ravi Putram Yamagrajam Chaya Marthandha Sambutham tam Namami Sanaischaram – Shani Sloka Om kaakadhwajaaya vidmahae: khadga hastaaya dheemahi: […]

Share