Category: Sani Yantra

Energized Sani Yantra to minimize Sani effect (Saturn’s Effect)

Sani Yantra

Shani Maha Mantra Japa “Om Pram Preem Proum Sah Shanaishcharaye Namah” – Shani Moola Mantra. Aum Nilanjanam Samabhasam Ravi Putram Yamagrajam Chaya Marthandha Sambutham tam Namami Sanaischaram – Shani Sloka   Om kaakadhwajaaya vidmahae: khadga hastaaya dheemahi: tanno mandah: prachodayaat – Shani Gayatri.   Why Shani Japa? Shani – Ayul Karagan, transit to Thula, Its Ucha Veedu […]

Share