Dasavathara Stotram தசாவதார ஸ்தோத்ரம் Vedantha Desikan

Dasavathara Stotram Vedantha Desikan
வேதாந்த தேசிகர் தசாவதார ஸ்தோத்ரம்

दशावतारस्तोत्रम्  (श्रीमद्वेदान्तदेशिकरचितम्)

Written by Thoopul Vedantha Desikan வேதாந்த தேசிகர்
Tranlated by Stotra Rathna Mr. P.R. Ramachander

देवो नश्शुभमातनोतु  दशधा निर्वर्तयन्भूमिकां
रङ्गे धामनि लब्धनिर्भररसैरध्यक्षितो भावुकैः ।
यद्भावेषु पृथग्विधेष्वनुगुणान्भावान् स्वयं बिभ्रती
यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका॥१॥

தேவோ ந: சுபமாத.நோத தசதா நிர்வர்த்தயந் பூமிகாம்
ரங்கே தாமநி லப்த நிர்ப்பரரஸை ரத்யக்ஷிதோ பாவுகை:
யத்பாவேஷூ ப்ருதக்விதேஷ் வநுகுணான் பாவந் ஸ்வயம் பிப்ரதீ
யத்தர்மைரிஹ தர்மிணீ விஹரதே நாநாக்ருதி நாயிகா

Devona shubhamathanothu  dasadha nirvarthyan bhoomikam,
Range dhaamani labda nirbhara  rasaii adhyakshitho bhavukai,
Yad bhaveshu  prauthak videshva anugunaan  bhavaan swayam bibrathee,
Yad dharmair  iha dharmini  viharathey nana krithir nayika.  — Verse 1.

Meaning: Let the God , who has acted in ten different roles,
In the great Stage of this world*  and made happiness reach his devotees,
And the Goddess who acted in appropriate roles along with him,
Playing the proper  Dharma suitable to his Dharma, Grant us all that is good.

निर्मग्नश्रुतिजालमार्गणदशादत्तक्षणैरीक्षणै-
रन्तस्तन्वदिवारविन्दगहनान्यौदन्वतीनामपाम्।
निष्प्रत्यूहतरङ्गरिङ्गणमिथःप्रत्यूढपाथच्छटा-
डोलारोहसदोहलं भगवतो मात्स्यं वपुः पातु नः॥२॥

நிர்மக்ந ச்ருதி ஜால மார்க்கண தசா: தத்த க்ஷணைர் விக்ஷணை:
அந்தஸ் தந்வதிவா ரவிந்த கஹநாத்:யௌதந்வதீநா மபாம்
நிஷ்ப்ரத்யூஹ தரங்க ரிங்கண மித: ப்ரத்யூட பாதத் சடா
டோலாரோஹ ஸதோஹளம் பகவதோ மாத்ஸ்யம் வபு: பாது .ந:

Nirmagna sruthi  jala margana  dasa datha kshanair veekshanai,
Anthasthanvadhivaravinda gahananyouthanwathi namapam,
Nish prathyooha ranga ringana midha prathyooda pada schata,
Dolaroha sadohalam bhagavatho, maathsyam padu na.  — Verse 2

Meaning: Let us be protected by the fish form of our God , which appeared for,
Searching for the Vedas, with tense examining looks
And Created a mirage of   the lotus forest  in the great waters of the sea,
And appeared to climb on the swing created by the dashing of waves with waves.

अव्यासुर्भुवत्रयीमनिभृतं कण्डूय़नैरद्रिणा
निद्राणस्य परस्य कूर्मवपुषो निःश्वासवातोर्मयः
यद्विक्षेपणत्संस्कृतोदधिपयःप्रेङ्खोलपर्यङ्किका-
नित्यारोहणनिर्वृतो विहरते देवः सहैव श्रिया॥३॥

அவ்யாஸுர் புவந த்ரயீ மநிப்ருதம் கண்டூயநை ரத்ரிணா
நித்ராணஸ்ய பரஸ்ய கூர்மவபுஷோ நி:ச்வாஸ: வாதோர்மய:
யத் விக்ஷாபண ஸம்ஸ்க்ருதோததி பய: ப்ரேங்க்கோள பர்யங்கிகா
நித்யாரோஹண நிர்வ்ருதோ விஹரதி தேவ: ஸஹைவ ச்ரியா

Avayasur bhuvana thrayee manibrutham kanduyanai rathrina,
Nidranasya parasya  Koorma vapusho nishvasavathormaya,
Yad vikshepana samskrudho dadhi paya prengola paryangika,
Nithyarohana nirvrutho viharathe  deva sahaiva sriya.  — Verse 3

Meaning: Let all the three worlds be protected by the Lord who took the form of  tortoise,
Who when, the great mountain was churned on his back, felt as if it soothed his itching,
And by whose wave like  motion  the salt waters of the sea rose up and shook
The cot of the Lord, who was ever wakeful and   made him play with Goddess Lakshmi

गोपायेदनिशं जगन्ति कुहनापोत्री पवित्रीकृत-
ब्रह्माण्डः प्रलयोर्मिघोषगुरुभिर्घोणारवैर्घुर्घुरैः।
यद्दंष्ट्राङ्कुरकोटिगाढघटनानिष्कंपनित्यस्थितिः
ब्रह्मस्तंबमसौदसौ भगवती मुस्तेव विश्वंभरा ॥४॥

கோபாயேத் அ.நிசம் ஜக.ந்தி குஹணா – போத்ரீ பவித்ரீக்ருத-
ப்ரஹ்மாண்ட: ப்ரளயோர்மி கோஷ குருபிர் கோனாரவைர் குர்க்குரை:
உஅத் தம்ஷ்ற்றாங்குர கோடி காட கட.நா நிஷ்கம்ப நித்ய ஸ்த்திதி:
ப்ரஹ்ம ஸ்தம்ப ம்ஸௌத் அஸௌ பகவதீ முஸ்தேவ விச்வம்பர

Gopayedanisam  jaganthi kuhanapothri pavithri krutha,
Brahmanda  pralayormi gosha gurubhirgonaravavair gurgurai,
Yad damshtrangura koti ghada ghatana nishkamba nithya sthithi,
Brahma sthambhamasodasou bhagavathi mustheva viswambhara.  — Verse 4

Meaning: Let the world be always  protected by the lord who took the form of a boar,
Who cleaned all the universe by the sound of “Kur”, Kur” made by his nose,
Who  resembled the giant waves at the time of the final deluge,
And by holding tightly  to his protruding teeth , the  great earth goddess,
Could stand stable  like a giant tuber and created everything from Brahma to the grass.

प्रत्यादिष्टपुरातनप्रहरणग्रामः क्षणं पाणिजैः
पायात्त्रीणि जगन्त्यकुण्ठमहिमा वैकुण्ठकण्ठीरवः।
यद्प्रादुर्भवनादवन्ध्यजठरा यादृच्छिकाद्वेधसां
या काचित्सहसा महासुरगृहस्थूणा पितामह्यभूत् ॥५॥

ப்ராதிஷ்ட புராதந ப்ரஹரண-க்ராம: க்ஷணம் பாணிஜை:
அவ்யாத் த்ரீணி ஜகந்த் யகுண்ட மஹிமா வைகுண்ட கண்ட்டீரவ:
யத் ப்ராதுர்ப்பவநா தவந்த்ய ஜடரா யாத்ருச்ச்காத் வேதஸாம்
யா காசித் ஸஹஸா மஹாஸுரக்ருஹ-ஸ்த்துணா பிதாமஹ் யபூத்

Prathyadishta  purathana praharana grama kshanam panijai,
AAvyath threeni jaganthya kunta mahima  vaikunta kanteerava,
Yad pradur bhuvana davanthya jatarayadruchikkath vedasam,
Ya kachith sahasa  maha sura grahsdhoonapithamayabotth. — Verse 5

Meaning: Let all the three worlds be protected  by the great lord of Vaikunta,
Who had great collection of natural weapons like the claw,
Who had strength which never went waste and whose accidental.
Incarnation made one  pillar of the home of  the big Asura,
Became the paternal grandma  to Brahma and other devas.

व्रीडाविद्धवदान्यादानवयशोनासीरधाटीभटः
त्रय्यक्षंमकुटंपुनन्नवतु नस्त्रैविक्रमो विक्रमः।
यत्प्रस्तावसमुच्छ्रितध्वजपटीवृत्तान्तसिद्धान्तिभि-
स्स्रोतोभिस्सुरसिन्धुरष्टसु दिशासौधेषु दोधूयते ॥६॥

வ்ரீடா வித்த வதாந்ய தாநவ யசோ நாஸீர தாடீ பட:
த்ரையக்ஷம் மகுடம் புநந் அவது நஸ் த்ரைவிக்ரமோ விக்ரம:
யத் பஃரஸ்தாவ ஸமுர்ச்ச்ரித த்வஜ படீ வரித்தாந ஸித்தாந்திபி:
ஸ்ரோதோபி: ஸுரஸிந்து ரஷ்டஸுதிசா -ஸௌதேஷூ தோதுயதே

Vreeda vidha  vadanya dhanava yaso naseera ghatee bhata,
Triyaksham makutam punannavathu nasthrai vikramo vikrama,
Yad  prasthava  samuchritha  dwaja patee vruthantha  sidhanthibhee,
Sthrothomi  sura sindhurashtrasu disa soudeshu dodhooyathe. –Verse 6

Meaning: May we, be protected by the giant feet of the Lord who was Trivikrama,
Which made the great Asura feel shy and ashamed and made his fame,
Flutter  like the flag which is hoisted above his palace
And which was offered purifying bath by Brahma ,
Which  fell on the matted hair of Lord Shiva,
And from there spread from the very beginning in eight directions.

क्रोधाग्निं जमदग्निपीडनभवं सन्तर्पयिष्यन्क्रमा-
दक्षत्रामपि सन्ततक्ष य इमां त्रिस्सप्तकृत्वः क्षितिम्।
दत्वा कर्मणि दक्षिणां क्वचन तामास्कन्द्य सिन्धुं वस-
न्नब्रह्मण्यमपाकरोतु भगवानाब्रह्मकीटं मुनिः  ॥७॥

க்ரோதாக்னிம் ஜம்தக்நி பீடந பவம் ஸந்த்ர்ப்பயிஷ்யந் க்ரமாத்
அக்ஷத்ராமிஹ ஸந்தத்க்ஷய இமாம் த்ரிஸப்த க்ரித்வ: க்ஷிதம்
தத்த்வா கர்மாணி தக்ஷிணாம் க்வசநதாம் ஆஸ்கந்த்ய ஸிந்தும் வஸந்
அப்ரஹ்மண்ய மபாகரோது பகவாந் ஆப்ரஹ்மகீடம் முநி

Krodhagnim  jamadagni peedanabhavam santharpayishyan kramath,
Aakshthramiha  santhi thaksha  ya imam  tri saptha kruthwa kshitheem,
Dathwa karmaani dakshinaam  kkachana thamaskandhya  sindhum vasan,
Aabrahmnaya mapakarothu Bhagawan brahmakeetam muni.  — Verse 7

Meaning: Let that God , who to douse the flame of anger due to slaying of his father Jamadagni,
Uprooted the world of the royal clans, by directly cutting them off, twenty  one times
And who gave this earth as Dakshina during a fire sacrifice,
And made the land recovered  from sea his own and started living there,
Remove all ills among all beings from a  lowly worm to Lord Brahma.

पारावारपयोविशोषणकलापारीणकालानल-
ज्वालाजालविहारहारिविशिखव्यापारघोरक्रमः।
सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनतासंरक्षणैकव्रती
धर्मो विग्रहवानधर्मविरतिं धन्वी स तन्वीत नः ॥८॥

பாராவார பயோ விசோஷண கலா:-பாரீண காலாநல
ஜ்வாலா ஜால விஹார ஹாரி விசிக வ்யாபார கோர க்ரம
ஸர்வாவஸ்த்த ஸக்ருத் ப்ரபந்ந ஜநநா ஸம்ரக்ஷணைக வ்ரதீ
தர்மோ விக்ரஹவாந் அத்ர்ம விரதம் தந்வீ ஸ தந்வீத.ந

Paravara  payo visoshana  kala paareena kalaanala,
Jwala jala vihara  hari vishika vyapara ghora karma,
Sarvastha sakruth prapanna janatha samrakshanaika vrathee,
Dharmo vigrahavaan aadharma  viratheem dhanvee cha thanveetha na. — Verse 8

Meaning: Let that personification of Dharma , who is the great archer,
Who had control over arrows which  burnt like the fire at deluge,
And was an expert in the art drying up the waters of the  sea,
And Whose main resolution was to protect any one who surrenders to him,
Help us drive away the sinful acts from our mind.

फक्कत्कौरवपट्टणप्रभृतयः प्रास्तप्रलंबादयः
तालाङ्कस्य तथाविधा विहृतयस्तन्वन्तु भद्राणि नः
क्षिरं शर्करयैव याभिरपृथग्भूता प्रभूतैर्गुणैः
आकौमारकमस्वदन्त जगते कृष्णस्य ता खेलय: ॥९॥

பக்.ந் கௌரவ பட்டண: ப்ரப்ருதய: ப்ராஸ்த ப்ரலம்பாயத:
தாதாங்கஸ்ய தாதாவிதாதா விஹ்ருதயஸ் தந்வந்து பத்ராணி ந:
க்ஷீரம் சக்ரகரயேவ யாபி ரப்ருதக் புதா: ப்ரபூதைர் குணை:
ஆகௌமாரக: மஸ்வதந்த ஜகதே க்ருஷ்ணஸ்ய தா: கேளய:

Pakkath kourava pattana prabruthaya  prastha pralambhadaya,
Thaalangasya thada vidha  vihruthya yasthanvanthu bhadrani na,
Ksheeram sakaryeva  yabhirabrudak  bhootha prabhoothair gunai,
Aakoumaraka maswadantha  jagathe krushnasya thaa kelaya.  — Verse 9

Meaning: Let the various playful actions of Lord Balarama, who upturned ,
The kingdom of Kauravas, who killed Asuras like Pralamba,
And whose playful actions mixed with the playful actions of Krishna,
Like the sugar getting mixed up with milk and made them more tasty,
Bless us  with  results that are  always good.

नाथायैव नमःपदं भवतु नश्चित्रैश्चरित्रक्रमै-
र्भूयोऽपिर्भुवानान्यमूनि कुहनागोपाय गोपायते।
कालिन्दीरसिकाय कालियफणिस्फारस्फटावाटिका
रङ्गोत्सङ्गविशङ्कचंक्रमधुरापर्यायचर्याय ते ॥१०॥

நா.நாதயைவ நம: பதம்பவ்பது ந: சித்ரை சரித்ர க்ரமை:
பூயோபிர் புவ.நா.ந்யமு.நி குஹ.நா கோபாய கோபாயதே
காளீ.ந்தீ ரஸிகாய காளியபணி ஸ்ப்பார ஸ்ப்பர்டா வாடிகா
ரங்கோத்ஸங்க விசங்க சங்க்ரம துரா பர்யாய சர்யா: யதே

Nadhamaiva  nama padam bhavathu naaschithrai scharitha kramai,
Bhooyobhirbhuvananyamooni kuhana gopaaya gopaayathe,
Kalindee  rasikaya  kaliya phanisphara sphatavatika,
Rango th sanga visanga sangrama duraa  parayaya charyo yathe.  — Verse 10

Meaning: Let our  phrase “I salute” belong only to  that Lord,
Who protects this world by his surprising actions,
Who found the waters of Yamuna tasty,
And who fearlessly danced in the centre of the wide hood of the snake Kaliya,
As if it is a stage and who is but a cowherd boy doing these great actions.

भाविन्या दशया भवन्निह भवध्वंसाय नः कल्पतां
कल्की विष्णुयशस्सुतः कलिकथाकालुष्यकूलङ्कषः।
निश्शेषक्षतकण्टकेक्षितितले धाराजलौघैर्ध्रुवं
धर्म्यं कार्तयुगं प्ररोहयति यन्निस्त्रिंश धाराधर:॥११॥

பாவிந்யா தசயா பவந் இஹ பவ த்வம்ஸாய ந: கல்பதாம்
கல்கீ விஷ்ணுயச: ஸுத: கலிகதா காலுஷ்ய கூலங்கஷ:
நி: சேஷ ச்கத கண்டகே க்ஷிதி தலே தாரா ஜலௌகைர் த்ருவம்
தர்மம் கார்த்தியுகம் ப்ரரோஹயதி யந் நிஸ்த்ரிம்ச தராதர:

Bhaavinya  dasaya  bhavanniha bhava dwamsaya  na kalpathaam,
Kalki vishnuyasa sutha kali kadha  kalooshyakolankasha,
Nissesha  kshatha kantake  kshithi thale dharaa jalou  ghair druvam,
Dharma kaarthu yugam prarohayathi  yannisthramsa dharadhara.  — Verse 11

Meaning: Let that God Kalki , who is going to be born  to Vishnu Yasa,
Who is going to fully cure all the problems caused by Kali age,
Who is going to be in this world adjusting to the future,
And whose cloud like sword will cut off all the thorns of the earth,
And definitely going to help Dharma germinate in the Krutha yuga,
Help us to cut off our bondage  to the problems of daily life.

इच्छामीन विहारकच्छप महापोत्रिन् यदृच्छा हरे
रक्षावामन रोषराम करुणाकाकुत्स्थ हेला हलिन्
क्रीडावल्लव कल्कवाहनदशा कल्किन्निति प्रत्यहं
जल्पन्तः पुरुषाः पुनन्ति भुवनं पुण्यौघपण्यापणाः ॥१२॥

இச்சா  மீந விஹார கச்சப மஹா போத்ரிந் யத்ருச்சா ஹரே
ரக்ஷா வாமந ரோஷ ராம கருணா காகுஸ்த்த ஹேலாஹலி.ந்
க்ரீடா வல்லவ கல்கி வாஹநதசா கல்கிந் இதி ப்ரத்யஹம்
ஜல்பந்த: புருஷா: புநந்தி புவநம் புண்யௌக பண்யாபணா:

Iccha meena vihara kachapa maha pothreen yadrucha hare,
Raksha vamana rosha rama  karuna kakustha hela haleen,
Kreeda vallava  kalka vahana dasakalkeen ithi  prathyaham,
Jalpantha purusha punanthi bhuvanam  punyougapanyapana.  — Verse 12

Meaning: Those men who are like the shop that only sells holy acts,
And who with pure mind meditate on the Lord calling him,
“He who was born as a fish due to his own wish,
Who was born as a tortoise just to play,
Who assumed the form of a big boar,
Who without thought came as Narasimha,
Who was Vamana who was born to protect,
Who was the very angry Parasurama,
Who was the merciful Rama,
Who was Balarama who played with his plough,
Who was the playful cowherd Krishna,
And who is going to be the Kalki riding on a white horse,”
Would surely make this world greatly pure.

विधये धन्वथि वेन्कतेस्वर कवौ जथं जगन मङ्गलं,
देवेसस्य दसवथार विषयं स्तोत्रं विवक्षेथ य,
वक्त्रे थस्य श्ररस्वथि बहु मुखी भक्थि परा मानसे,
शुधि का आपि थनौ धिसासु दशासु ख्यथि शुभ जृम्भवे.
॥१३॥

வித்யாதவந்வதி வேங்கடேஸ்வர கவௌ ஜாதம் ஜகத் மங்களம்
தேவசஸ்ய தசாவதார விஷயம் ஸ்தோத்ரம் விவ்க்ஷேதய:
வக்த்ரே தஸ்ய ஸரஸ்வதி பஹூமுகீ பக்தி பரா மா.நஸே
சித்தி: காபி: த.நௌ திசாஸு தசஸுக்க்யாதி: சுபா ஜ்ரும்பதே

Vidhye dhanvathi venkateswara kavou  jatham jagan Mangalam,
Devesasya  dasavathara vishayam  stotram vivakshetha ya,
Vakthre thasya Saraswathi bahu mukhi bhakthi paraa maanase,
Shudhi  kaa aapi thanou dhisaasu dasasu khyathi shubha jrumbhave. — Verse 13

 
Meaning: In the mouth of him , who wishes to chant this prayer,
Which was composed Poet Venkatesa ,who is the ocean of knowledge,
Which is intended to do good to the world,
Which is about the ten incarnations of the Lord of Sri Rangam,
The goddess Saraswathi would stay in different forms,
And in his mind great devotion would grow
His Body will become greatly pure,
And his fame would spread in all  ten directions.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share