சந்திர காயத்ரி – Chandran Gayatri – Chandra Gayatri

Chandran - Thingaloor - Chandra Gayatri

Chandran – Thingaloor – Chandra Gayatri

Chandran Gayatri – Chandra Gayatri சந்திர காயத்ரி மந்திரம் – Chandra Gayatri Mantra
(Chandra is incharge of Beauty, Brain, Emotion, Imagination & mother)
சந்திர காயத்ரி -அழகு, தாய், மூளை வளர்ச்சி, உணர்சிகள், கற்பனை திறனுக்கு சந்திரனே அதிபதி
சந்திர காயத்ரி 

ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே
ஹேம ரூபாய தீமஹி
தன்னஸ் சந்திரஹ் ப்ரசோதயாத்

Chandra Gayatri (Gayatri for Moon)

Om Padmadwajaya Vidhmahe
Hema roopaya Dheemahe
tannaschandrah prachodayaat

Meaning: Om, Let me meditate on God who has lotus in his flag,
Oh, God of golden colour, give me higher intellect,
And let moon God illuminate my mind.

Various other Chandra Gayatri

Om Ksheeraputraaya vidmahe
Amythaaya dheemahi
tannah Chandrah prachodayaat
ஓம் க்ஷீரபுத்ராய வித்மஹே
அமிர்தாய தீமஹி
தன்ன: சந்திரஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Amrutesaayai vidmahe
Raatrimcharaaya dheemahi
tannaschandrah prachodayaat

அம்ருதேசாய வித்மஹே
ராத்ரிஞ்சராய தீமஹி
தன்னஸ் சந்திரஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Sudhaakaraaya vidmathe
Mahaa Oshadheesaaya dheemahi
tannah Somah prachodayaat
ஓம் சுதாகராய வித்மஹே
மஹாஓஷதீஸாய தீமஹி
தன்ன: சோமஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Atreyaaya vidmahe
dandahastaaya dheemahi
tannah Chandrah prachodayaat
ஓம் ஆத்ரேயாய வித்மஹே
தண்டஹஸ்தாய தீமஹி
தன்ன: சந்திரஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Sankhahastaaya vidmahe
Nidheeswaraaya dheemahi
tannah Somah prachodayaat
ஓம் சங்கஹஸ்தாய வித்மஹே
நிதீச்வராய தீமஹி
தன்ன: சோமஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: சந்திர காயத்ரி மந்திரம்,Chandra Gayatri Mantra,சந்திர காயத்ரி, Chandra Gayatri

Share

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *