குரு காயத்ரி – Guru Gayatri Mantra

குரு காயத்ரி மந்திரம் – Guru Gayatri Mantra

Guru is inchage or knowledge, marriage, conceiving, growth.

குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை. குரு பார்த்தல் அசுப கரகங்கள் கூட சுபமாய் மாறி நன்மை பயக்கும். வளர்ச்சி, குழந்தை, திருமணம்,அறிவிற்கு குருவே அதிபதி

Guru Bhagwan-Alangudi - Guru Gayatri
Guru Bhagwan-Alangudi – Guru Gayatri

குரு காயத்ரி

ஓம் வ்ருஷ பத்வஜாய வித்மஹே
க்ருணி அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ குரு ப்ரசோதயாத்

Guru Gayatri (Gayatri for Jupiter)

Om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prachodayaat

Meaning :Om, Let me meditate on him who has bull in his flag,
Oh, He who has power to get things done, give me higher intellect,
And let Guru illuminate my mind.

Click here to see Complete list of our Pooja details, purpose & the cost

 Various other forms of Guru Gayatri Mantra

Om Gurudevaaya Vidmahe
Parabrahmaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat

ஓம் குருதேவாய வித்மஹே
பரப்ரஹ்மாய தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Suraachaaryaaya vidmahe
Devapujyaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் சுராசார்யாய வித்மஹே
தேவபூஜ்யாய தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Gurudevaaya vidmahe
Param Gurubhyom dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் குருதேவாய வித்மஹே
பரம் குருப்யோம் தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Suraachaaryaaya vidmahe
Mahaa Vidyaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் சுராசார்யாய வித்மஙே
மகாவித்யாய தீமஹி
தன்னோ கருஹ் ப்ரபோதயாத்

Om Angirasaaya vidmahe
Suraachaaryaaya dheemahi
tanno Gowreeh prachodayaat
ஓம் அங்கிரஸாய வித்மஹே
சுராசார்யாய தீமஹி
தன்னோ ஜீவஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: குரு காயத்ரி மந்திரம், Surya Gayatri Mantra,குரு காயத்ரி, Guru Gayatri

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “குரு காயத்ரி – Guru Gayatri Mantra”

Share
Share