குரு காயத்ரி – Guru Gayatri Mantra

குரு காயத்ரி மந்திரம் – Guru Gayatri Mantra

Guru is inchage or knowledge, marriage, conceiving, growth.

குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை. குரு பார்த்தல் அசுப கரகங்கள் கூட சுபமாய் மாறி நன்மை பயக்கும். வளர்ச்சி, குழந்தை, திருமணம்,அறிவிற்கு குருவே அதிபதி

Guru Bhagwan-Alangudi - Guru Gayatri

Guru Bhagwan-Alangudi – Guru Gayatri

குரு காயத்ரி

ஓம் வ்ருஷ பத்வஜாய வித்மஹே
க்ருணி அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ குரு ப்ரசோதயாத்

Guru Gayatri (Gayatri for Jupiter)

Om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prachodayaat

Meaning :Om, Let me meditate on him who has bull in his flag,
Oh, He who has power to get things done, give me higher intellect,
And let Guru illuminate my mind.

Click here to see Complete list of our Pooja details, purpose & the cost

 Various other forms of Guru Gayatri Mantra

Om Gurudevaaya Vidmahe
Parabrahmaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat

ஓம் குருதேவாய வித்மஹே
பரப்ரஹ்மாய தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Suraachaaryaaya vidmahe
Devapujyaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் சுராசார்யாய வித்மஹே
தேவபூஜ்யாய தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Gurudevaaya vidmahe
Param Gurubhyom dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் குருதேவாய வித்மஹே
பரம் குருப்யோம் தீமஹி
தன்னோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Suraachaaryaaya vidmahe
Mahaa Vidyaaya dheemahi
tanno Guruh prachodayaat
ஓம் சுராசார்யாய வித்மஙே
மகாவித்யாய தீமஹி
தன்னோ கருஹ் ப்ரபோதயாத்

Om Angirasaaya vidmahe
Suraachaaryaaya dheemahi
tanno Gowreeh prachodayaat
ஓம் அங்கிரஸாய வித்மஹே
சுராசார்யாய தீமஹி
தன்னோ ஜீவஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: குரு காயத்ரி மந்திரம், Surya Gayatri Mantra,குரு காயத்ரி, Guru Gayatri

 

Share

Comments

 1. Sorry I forgot to thank you for keeping up thisi site. It is time consuming and takes many sacrifices. My point is not to criticize the efforts, but ask the writers to split the words from the phrases which was the way one learned through just hearing when the written script were not well developed. Salute to all our elders for giving us divine insights. Here is an example of how I have learned Sanskrit :
  Namah aste sri mahaa mayee sri pethe sura pujite , and later automatically I could say namsthethu srimahamaye …
  Learning spoken Sanskrit with just 1st person singular and 2nd person singular, present tense with regular verb is easy:
  Guru: Ganesh aah Gachha. Ganesh please come.
  Namsthe Guru. Salutes Guru.
  Tishtha. Sitdown
  Dhanosmi. Thanks.
  Kim Karoshi? What do you do?
  Pashyaami. Seeing.
  Kim. What
  Patram. Leaf.
  kim patram. What leaf?
  aamra patram. Mango Leaf.
  Tvam aamra Patram Pashashi? You are seeing a mango leaf?
  Iham gram ghchaami, khadami, …
  So, I was just trying to share and learn and no offense to any one is intended, but I came across as an accusar. Very Sory
  Manian

 2. ஓம் வ்ருஷ பத்வஜாய வித்மஹே
  க்ருணி அஸ்தாய தீமஹி
  தன்னோ குரு ப்ரசோதயாத்
  should read as:
  Om Vrisgbha dvaja vidmahe – one who has Bull in his flag,
  க்ருணி அஸ்தாய தீமஹி -> kruni hastaya (hand and not dieing).
  Please separate the words and give the meaning, repeti0n will provide the necessary sandhi(joining). Sanskrit is not taught from grade 1, thus we can not go back to ancient times of learning. namaha aste is easier to learn and later will become namathe. Sanksrit propagation should be included in teaching mantras. It takes courage and understanding.

  1. Mr.Balaji, Its utter nonsense to call it total waste. Shows your ignorance.
   Some mantras are meant to create necessary sounds. The sounds alone have necessary energy to draw powers from cosmos. Though it is good to know the meanings, its not a must. Thanks.

  2. OM……… The divine sound of universe
   NAMAH……..to bow
   SHIVAYA……to Lord Shiva or to the inner self
   MEANING:
   I bow to the inner self.
   OM NAMAH SHIVAYA!!!!!!

 3. Extremely useful. Thanks.

  Can you possibly let me know the Ganesh mantra and Chevai mantra (venus) kindly. If you can send them to my email address I would be very much grateful.

  regards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share