Om shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteswaraya Namaha