Tag: Govindastakam

Govindashtakam – Govindastakam-கோவிந்தாஷ்டகம்

Govindashtakam – Govindastakam-கோவிந்தாஷ்டகம் Govindashtakam By Adi Shankarar Translated by P.R.Ramachander Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam paramakasam, Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam, Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram, Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham., 1 I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness, Who is truth, wisdom,eternal, stable, not ether bound and the eternal […]

Share
Share
Share