Tag Archives: aslesha

Guru Peyarchi prediction and parihara for Kataka Rasi 2012-2013 குரு பெயர்ச்சி கடக ராசி 2012-2013


Gurupeyarchi prediction 2013-2014 for Kataka Rasi uploaded. (Gurupeyarchi palangal for kataka rasi 2013-2013 uploaded) please click here
Guru Peyarchi 2012-2013 (17.5.2012 – 28.5.2013)
for Katakam –  Jupiter transit prediction 2012-2013 for CANCER

Karkata (Kadagam)- [Punarvasu(4) (Punarpoosam(4), Pushya (Poosam), Ashlesha (Ayilyam)]

Guru Bring Cheers .. Very very good period ahead.: Unlike last year (2011-12), when Guru was in 10th house (Jeevana Sthanam) you might have had a troublesome life, this year Guru Peyarchi (May 2012) will bring cheers to your life, as guru is moving to 11th house (Labha Sthanam). Profits increases, Promotions & increments are on cards. Movable & immovable things on your way.

Non-tamils: Please read Guru as Jupiter; Peyarchi as Transit; Rasi as Zodiac; (Rasi – zodiac
names are on left)


Brief analysis of Last year (2011-12):

Last 1 year, Guru was in 10th house i.e., Jeevan Sthanam. Hence, in
accordance with the house, you might have had a troublesome & turbulence life. You might have gained few things here and there, but as a whole it was not peaceful. Expenses might have mounted and you found it difficult to control as the earnings was not equal to the expenses. Employees & artists never got their due share. Women might have problems in the family and health related problems.
Child health & education were not 100% perfect. Few might have lost their job also. Business was not all that good and eventhough it was running, the profit was declining but the expenses were increasing esp. salaries and running cost.
Even few had a tough time with respect to retaining of employees. Eventhough, the inflow was not good, the outflow of money was unstoppable. Even for ordinary disease we might have spend more than required. In general, you might have forgotten the meaning of happiness and comfort. It was one of the worst period for people of Katakam as the bad things were weighed more than good things during the last 1 year.

Guru Peyarchi palangal (Jupiter predictions) 2012-2013:
Now Guru is coming to Eleventh Place, i.e., Rishabha Rasi.  11th place is known for Labha Sthanam (profits). Kataka  is one of the few rasis which are going to enjoy this Guru Peyarchi to maximum possible extent. Also, Guru sees the 3rd, 5th & 7th place, which is very favourable for Kataka. Nothing much to add for Kataka as it is an excellent year. Just enjoy without much worry.  (Guru Gayathri Mantra)


Guru’s Aspectual Favours: Children will mature faster. Command respect in society both with your deeds and due to your children’s achievements. Relatives will respect you. Sudden and unexpected profits on the cards. Relationship of couples will be at its heights and chances of delivering a new baby is very very high. Marriage is on the cards. New friendships and new relationship will happen.


Category-wise (employees, woman, businessman, old people, students) predictions published below.

For Employees:. All the bad effects of Guru was over. [in tamil “paththam ida guru Padavi nasam – When guru is in 10th, problems for positions (job)]. Now you will have a good time in office. You will earn respect which was lost during the last few months. Superiors will acknowledge your work and will reward accordingly. Promotions and increments will come for people who born in Kataka. Sales and marketing people will have a good time till April. Their yearly targets will be achieved.

Now start enjoy your stint. Money flow will be steady. Possibly savings will be better. . Travelling increases but it also brings some money to help you lead a decent life. Best time to go for a house or a car/vehicle. Do not spend what ever you earn this year. Save some money for next year.

For Businessman: Guru in Labha sthanam is the best period your business will flourish. Reap huge profits and invest wisely. For few people, the turnover will double in this period. Even chances of Bad debts may be cleared by debtors. Foreign tours are possible. New contracts, business may come. Relationship with Govt & authorities will be good. From Sep to Dec, be little cautious. Streamline the business and try to cut the unnecessary expenses during this period.  With little bit of caution, it’s a profitable Guru peyarchi. Best time to go for a house or a car/vehicle.

For Women: All quarrels in the family will come to halt. Pleasant time ahead. Relationship with husband improves and the result ” NEW BABY”. Your long pending wish will become a reality. Jewels and luxury things will be accumulated. Few may even start a small business or partner with their friends. You will have handful of money always. If a girl wish to go for job, this is the period for getting good jobs. Luck will be in your favour. Even you may have a long tour with your family. Also, few may have one more tour for a subha kariyam within a close family circle.

For children: An excellent period. Enjoy studies and sports. You can reap rewards in both education and sports. Guru is always nice to children. So don’t worry.

For Senior Citizens: Health related problems and the family displeasures persisted during the last one year will reduce to a considerable extent. Pray dakshinamurthy daily to prolong the happiness.  Expenses to medicines may come down. Subha kariyam in your leadership will happen in your family. Misunderstanding between father & son will continue but it will not affect the relationship. Very careful when investing your money esp. during Mid- October 2012 to 1st week of February 2013.

For Unemployed: Tough time is coming to an end from December. Utilise the opportunities which comes on your way. March & April are the best months of your life when you get few opputunities. Grab those with two hands. Even if the salary is less, don’t think twice. It will be compensated within a year as you may either be transferred with a promotion or increase in salary or get an another opportunity later with an another company with atleast 20% increase. Pray Guru daily with Guru Gayathri 48 a day and also light a lamp to Dakshinamurthy every Thursday for 48 weeks continuously.

For Unmarried: Those who are unmarried has a good chance of finding their partner before September 2012. Better avoid Oct 2012 – 1st week of February 2013.   Hence, make use of this period and try hard.

For Students: Guru is in a good position during your examination. Perfect condition prevail for your public and annual exams. Pray Guru and recite Guru Gayathri 108 times daily and go to nearest temple every Thursday and light a lamp to Dakshinamurthy for scoring high marks. Few students, who are in their final year degree, will get a good job before completing the course. You may have tough time for admission to professional courses esp. for the colleges you prefer during Oct 2012 – February 2013.  Keep Guru in ease with prayers and lighting lamp regularly. Dakshinamurthy will help you in hard time.

(It is a very good period students. Recite Saraswathi and Hayagreeva Slokas on daily basis to score high marks as guru is in full favour. )

For Artists: Nice beginning. Artists too will reap rewards just like children. New opportunities galore. Money flow will be more than satisfactory.

For Lovers: Love flourish. Please restrain from intimate relationship as it will lead to lots of problems in the later stages as your female partner’s chances of getting pregnant is very high. Once the problem arouse, the unblemished record gained by your family all these years will be ruined.  

These transit prediction may vary from person to person depends upon the strength of
their Horoscope and Dasa Bhukthi. Consult your astrologer before taking any important decision.

INDIVIDUAL PREDICTION: Thousands of peoplecalling us for Individual prediction. Our main initiative is to help peoplegetting the 4 fundamental elements. Hence, we are not carrying out individualhoroscope predictions.Keywords: Guru Peyarchi, Guru Peyarchi Prediction, Guru Peyarchi Palangal, Guru transit, Guru Peyarchi 2012, Guru Peyarchi 2013, Guru Peyarchi for Kataka Rasi,  Guru Peyarchi astrological prediction for Punarpoosam, Guru Peyarchi astrological prediction for Poosam, Guru Peyarchi astrological Prediction for Ayilyam, Astrological prediction for Kataka, Astrological prediction for Cancer , கடக ராசி பலன், கடக ராசி, கடக ராசி 2012, கடக ராசி 2013, குரு பகவான், குரு பெயர்ச்சி, குரு பெயர்ச்சி பலன்கள், குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012, குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2013, குரு பெயர்ச்சி பரிகாரம், குரு பெயர்ச்சி கடக ராசி,


FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInGoogle GmailYahoo MailShare

Rahu Ketu Peyarchi prediction and parihara for Kataka Rasi Dec 2012-2013-2014

Rahu-Ketu Peyarchi Predictions (2012-2013-2014) for Kataka Rasi (Cancer)

Rahu Ketu Peyarchi Palangal for the period Dec 2012 – June 2014 for Kataka Rasi [includes Punarpoosam (1), Poosam (Pushyam) and Ayilyam (Aslesha)

What Shastra Says: Sani & Rahu in 4th house means ganta (problem) for mother or loss of mother. Continuous Problems and worries and moving foraway, whereas Ketu in 10th gives fear of thief, Theft, problems from
enemies and diseases, effort goes in vain in the initial period but success in the final stages of transit period.

Kataka Rasi – Zodiac Pisces :  Rahu Ketu Transit 2012-2013-2014 Predictions for Kataka Rasi – Cancer

In Kochara Prediction, the prediction (Palangal) for Sani & Rahu remain 100% same. Next one hand half year (Dec 2012 to Jun 2014), It is Sani & Rahu, both are thick friends, would act in Tandem with the same intensity, speed, effect and causes result. Simply, it is Sani + Sani (dual role). Also both resides in the house which belongs to Shukra, who is a good friend of both Sani & Rahu. This sequence happens  very rarely and considering the length of the time (whole rahu transit period of 18 months), it can be considered an historic moment.

When it comes to Ketu Kochara prediction, Chevvai (mars) prediction will be considered for Ketu.

Usually When Rahu in bad position, Ketu does favours. But in your case, both are at a disadvantage position.

Generally in this period, you may think more negatively and evil thoughts may come unnecessarily. Daily prayers/japas are more important and vital to keep your mind positive.

Advise: It is highly advisable to do parihara/preethi to both Rahu and Ketu to minimise the effect atleast by 50%. Slokas, Temples, Rahu-Ketu Slokas, Temples, Adhi devata, Parihara and Preethi and Rahu-Ketu dosha Nivarana Yantra (powered by 18000 Rahu Gayatri Mantra and 7000 ketu Gayatri mantra)

You face 50% of the problems of Meena. Till now shani affects, but now you feel the heat of Rahu too. Now it is like two Saturns are targeting you.

First thing first. Avoid all kind of accidents. It may be vehicle accident, fire accident or even falling down. So always take your step slowly and steadily.

Career: Job and business wise, you can face very much tensions. It may lead to mistakes and failures. Even few may get punishment for the mistakes.

Family : Shastra says, When Rahu & Sani comes in 4th position, it relieves wife, Wealth and Children and make you alone. Also a loss of a close relative is very much on the cards due to Rahu and sani as well. .Relationship with mother sore. Eventhough you may take care of your mother, but your mother may not realized it
and spoil your name. Also mothers health is a major concern. Take care of her.

Family disputes are unavoidable. So do not worry much about it as you cannot do anything till July 2014. But always monitor how it goes and went the feud between family members go awry, go for a patchup job. Otherwise split in the family is unavoidable.

Health : Next is Health. Both Sani and Rahu will spoil mental health and thus spoil physical health too. Pranayama and yoga are best recommended. Avoid arguments and tensions. It may take heavy toll as stress is the biggest enemy of yours. Eczema, skin diseases, allergy are possible.

Wealth: You may buy luxurious things. Money flow increases eventhough expenses too increases. Ancestral property especially maternal side may come to you. Promotions are possible if you are able to cajole your bosses. Theft or fear of thief is always there due to Ketu in 10th. But ketu does wonder after 2013.

Education : Education of students will hit hard. So they need to put hard work. Even though ketu is the karagan for Gnana, but this time Rahu gives trouble for education. So pray both.

Conclusion:Both rahu and Ketu (sani too) are not good. Do prayers/parihara etc to Rahu and Ketu to minimise the problems to Rahu-Ketu Slokas, Temples, Adhi devata, Parihara and Preethi and Rahu-Ketu dosha Nivarana Yantra (powered by 18000 Rahu Gayatri Mantra and 7000 ketu Gayatri mantra)

**Click to see how to Perform Pooja @ all nine navagrahas easily**