Saraswathi Stothram

Saraswathi Stothram
(rendered by saint Agastya)

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana

Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha

Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena

Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna

Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada

Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini

Sarasvati namastubhyam varade kamarupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada

Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah
Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah

Nityanande niradhare nishkalayai namo namah
Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah

Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah
Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah

Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah
Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo nama|

Mano manimahayoge vagishvari namo namah
Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah

Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah
Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah

Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah
Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah

Yoganarya umadevyai yoganande namo namah
Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo nama|

Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah
Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah

Anurupe maharupe vishvarupe namo namah
Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah

Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah
Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah

Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah
Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini

Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah
Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah

Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah
Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah

Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi

Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam
Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share