Sani Gayatri – சனி காயத்ரி – sani Bhagwan Gayatri – Sanieswara Gayatri

Sani Gayatri – சனி காயத்ரி – sani Bhagwan Gayatri – Sanieswara Gayatri

Sani is for life, property, punish the wrongdoings and reward good deeds. A combination of straight-forward police & a strict judge.

Sani Bhagwan- Thirunallaru - Sani Gayatri
Sani Bhagwan- Thirunallaru – Sani Gayatri

சனி காயத்ரி மந்திரம் – Sani Bhagwan Gayatri Mantra

சனி காயத்ரி

ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே
கட்க அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ மந்த ப்ரசோதயாத்

Sanishwara Gayatri (Gayatri for Saturn, Sani Gayatri)

Om kaakadhwajaaya vidmahae
khadga hastaaya dheemahi
tanno mandah: prachodayaat

Meaning: Om, Let me meditate on him who has crow in his flag,
Oh, He who has a sword in his hand, give me higher intellect,
And let Saneeswara illuminate my mind.

Click here to see Complete list of our Pooja details, purpose & the cost

Various Other Sani Gayatri Mantras

Om Ravisutaaya vidmahe
Mandagrahaaya dheemahi
tanno Sanih prachodayaat
ஓம் ரவிசுதாய வித்மஹே
மந்தக்ரஹாய தீமஹி
தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Kaakadhwajaaya vidhmahe
khadgahastaaya dheemahi
tanno Sanih prachodayaat
ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே
கட்கஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Vaivaswataaya vidmahe
Pangupaadaaya dheemahi
tanno Mandah prachodayaat
ஓம் வைவஸ்வதாய வித்மஹே
பங்கு பாதாய தீமஹி
தன்னோ மந்தஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Saneeswaraaya vidmahe
Chaayaaputraaya dheemahe
tanno Sanih prachodayaat
ஓம் சனீஸ்வராய வித்மஹே
சாயாபுத்ராய தீமஹி
தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Chaturbhujaaya vidmahe
Dandahastaaya dheemahi
tanno Mandah prachodayaat
ஓம் சதுர்புஜாய வித்மஹே
தண்டஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ மந்தஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: சனி காயத்ரி மந்திரம், Sani Bhagwan Gayatri Mantra, சனி காயத்ரி, Sani Gayatri

 

Share

7 thoughts on “Sani Gayatri – சனி காயத்ரி – sani Bhagwan Gayatri – Sanieswara Gayatri

  1. சங்கடங் தீர்க்கும் சனி பகவானே
   மங்களம் போங்க மனம் வைத்தருள்வாய்
   சச்சரவின்றிச் சாகா நெறியில்
   இச்சகம் வாழ இன்னருள் தா தா

  1. You can recite Hanuman chalisa 11 times every Tuesday and Saturday (Especially). Best results will be seen within weeks, even during your 7 1/2 years of shani dasa.
   Shri Guru Charan Saroj Raj
   Nij mane mukure sudhar
   Varnao Raghuvar Vimal Jasu
   Jo dayaku phal char
   Meaning: After cleansing the mirror of my mind with the pollen dust of
   holy Guru’s Lotus feet. I Profess the pure, untainted glory of Shri Raghuvar
   which bestows the four-fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and
   Moksha).
   Budhi Hin Tanu Janike
   Sumirau Pavan Kumar
   Bal budhi Vidya dehu mohe
   Harahu Kalesa Vikar
   Meaning: Fully aware of the deficiency of my intelligence, I concentrate my
   attention on Pavan Kumar and humbly ask for strength, intelligence and true
   knowledge to relieve me of all blemishes, causing pain
   Jai Hanuman gyan gun sagar
   Jai Kapis tihun lok ujagar
   Meaning: Victory to thee, O’Hanuman! Ocean of Wisdom-All hail to you
   O’Kapisa! (fountain-head of power,wisdom and Shiva-Shakti) You
   illuminate all the three worlds (Entire cosmos) with your glory.
   Ram doot atulit bal dhama
   Anjani-putra Pavan sut nama
   Meaning: You are the divine messenger of Shri Ram. The repository of
   immeasurable strength, though known only as Son of Pavan (Wind), born of
   Anjani
   Mahavir Vikram Bajrangi
   Kumati nivar sumati Ke sangi
   Meaning: With Limbs as sturdy as Vajra (The mace of God Indra) you are
   valiant and brave. On you attends good Sense and Wisdom. You dispel the
   darkness of evil thoughts.
   Kanchan varan viraj subesa
   Kanan Kundal Kunchit Kesa
   Meaning:Your physique is beautiful golden coloured and your dress is
   pretty. You wear ear rings and have long curly hair.
   Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
   Kandhe moonj janehu sajai
   Meaning: You carry in your hand a lightening bolt along with a victory
   (kesari) flag and wear the sacred thread on your shoulder.
   Sankar suvan kesri Nandan
   Tej pratap maha jag vandan
   Meaning: As a descendant of Lord Sankar, you are a comfort and pride of
   Shri Kesari. With the lustre of your Vast Sway, you are propitiated all over
   the universe.
   Vidyavan guni ati chatur
   Ram kaj karibe ko aatur
   Meaning: You are the repository of learning, virtuous and fully accomplished,
   always keen to carry out the behest’s of Shri Ram.
   Prabu charitra sunibe ko rasiya
   Ram Lakhan Sita man Basiya
   Meaning: You are an ardent listener, always so keen to listen to the
   narration of Shri Ram’s Life Stories. Your heart is filled with what Shri Ram
   stood for. You therefore always dwell in the hearts of Shri Ram, Lakshman
   and Sita.
   Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
   Vikat roop dhari lanka jarava
   Meaning: You appeared before Sita in a Diminutive form and spoke to her
   in humility. You assumed an awesome form and struck terror by setting
   Lanka on fire.
   Bhima roop dhari asur sanghare
   Ramachandra ke kaj sanvare
   Meaning: With over-whelming might you destroyed the Asuras (demons)
   and performed all tasks assigned to you by Shri Ram with great skill.
   Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
   Shri Raghuvir Harashi ur laye
   Meaning: You brought Sanjivan (A herb that revives life) and restored
   Lakshman back to life, Shri Raghuvir (Shri Ram) cheerfully embraced you
   with his heart full of joy.
   Raghupati Kinhi bahut badai
   Tum mam priye Bharat-hi sam bhai
   Meaning: Shri Raghupati (Shri Ram) lustily extolled your excellence and
   said: “You are as dear to me as my own brother Bharat.”
   Sahas badan tumharo yash gave
   Us kahi Shripati kanth lagaave
   Meaning: Thousands of living beings are chanting hymns of your glories;
   saying thus, Shri Ram warmly hugged him (Shri Hanuman).
   Sankadik Brahmadi Muneesa
   Narad Sarad sahit Aheesa
   Meaning: When prophets like Sanka, even the Sage like Lord Brahma the
   great hermit Narad himself, Goddess Saraswati and Ahisha (one of
   immeasurable dimensions).
   Yam Kuber Digpal Jahan te
   Kavi kovid kahi sake kahan te
   Meaning: Even Yamraj (God of Death) Kuber (God of Wealth) and the
   Digpals (deputies guarding the four corners of the Universe) have been
   vying with one another in offering homage to your glories. How then, can a
   mere poet give adequate expression of your super excellence.
   Tum upkar Sugreevahin keenha
   Ram milaye rajpad deenha
   Tumharo mantra Vibheeshan mana
   Lankeshwar Bhaye Sub jag jana
   Meaning: You rendered a great service to Sugriv. You united him with Shri
   Ram and he installed him on the Royal Throne. By heeding your advice,
   Vibhishan became Lord of Lanka. This is known all over the Universe
   Yug sahastra jojan par Bhanu
   Leelyo tahi madhur phal janu
   Meaning: On your own you dashed upon the Sun, which is at a fabulous
   distance of thousands of miles, thinking it to be a sweet luscious fruit.
   Prabhu mudrika meli mukh mahee
   Jaladhi langhi gaye achraj nahee
   Meaning: Carrying the Lord’s Signet Ring in your mouth, there is hardly
   any wonder that you easily leapt across the ocean
   Durgaam kaj jagat ke jete
   Sugam anugraha tumhre tete
   Meaning: The burden of all difficult tasks of the world become light with
   your kind grace.
   Ram dware tum rakhvare,
   Hoat na agya binu paisare
   Meaning: You are the sentry at the door of Shri Ram’s Divine Abode. No
   one can enter it without your permission,
   Sub sukh lahai tumhari saran
   Tum rakshak kahu ko dar na
   Meaning: All comforts of the world lie at your feet. The devotees enjoy all
   divine pleasures and feel fearless under your benign Protection.
   Aapan tej samharo aapai
   Teenhon lok hank te kanpai
   Meaning: You alone are befitted to carry your own splendid valour. All the
   three worlds (entire universe) tremor at your thunderous call.
   Bhoot pisach Nikat nahin aavai
   Mahavir jab naam sunavai
   Meaning: All the ghosts, demons and evil forces keep away, with the sheer
   mention of your great name, O’Mahaveer!!
   Nase rog harai sab peera
   Japat nirantar Hanumant beera
   Meaning: All diseases, pain and suffering disappear on reciting regularly
   Shri Hanuman’s holy name.
   Sankat se Hanuman chudavai
   Man Karam Vachan dyan jo lavai
   Meaning: Those who remember Shri Hanuman in thought, words and deeds
   with Sincerity and Faith, are rescued from all crises in life.
   Sub par Ram tapasvee raja
   Tin ke kaj sakal Tum saja
   Meaning: All who hail, worship and have faith in Shri Ram as the Supreme
   Lord and the king of penance. You make all their difficult tasks very easy.
   Aur manorath jo koi lavai
   Sohi amit jeevan phal pavai
   Meaning: Whosoever comes to you for fulfillment of any desire with faith
   and sincerity, Will he alone secure the imperishable fruit of human life.
   Charon Yug partap tumhara
   Hai persidh jagat ujiyara
   Meaning: All through the four ages your magnificent glory is acclaimed far
   and wide. Your fame is Radiantly acclaimed all over the Cosmos.
   Sadhu Sant ke tum Rakhware
   Asur nikandan Ram dulhare
   Meaning: You are Saviour and the guardian angel of Saints and Sages and
   destroy all Demons. You are the angelic darling of Shri Ram.
   Ashta sidhi nav nidhi ke dhata
   Us var deen Janki mata
   Meaning: You can grant to any one, any yogic power of Eight Siddhis
   (power to become light and heavy at will) and Nine Nidhis
   (Riches,comfort,power,prestige,fame,sweet relationship etc.) This boon has
   been conferred upon you by Mother Janki.
   Ram rasayan tumhare pasa
   Sada raho Raghupati ke dasa
   Meaning: You possess the power of devotion to Shri Ram. In all rebirths
   you will always remain Shri Raghupati’s most dedicated disciple.
   Tumhare bhajan Ram ko pavai
   Janam janam ke dukh bisravai
   Through hymns sung in devotion to you, one can find Shri Ram and become free from sufferings of several
   births.
   Anth kaal Raghuvir pur jayee
   Jahan janam Hari-Bakht Kahayee
   Meaning: If at the time of death one enters the Divine Abode of Shri Ram,
   thereafter in all future births he is born as the Lord’s devotee.
   Aur Devta Chit na dharehi
   Hanumanth se hi sarve sukh karehi
   Meaning: One need not entertain any other deity for Propitiation, as
   devotion of Shri Hanuman alone can give all happiness.
   Sankat kate mite sab peera
   Jo sumirai Hanumat Balbeera
   Meaning: One is freed from all the sufferings and ill fated contingencies of
   rebirths in the world. One who adores and remembers Shri Hanuman.
   Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
   Kripa Karahu Gurudev ki nyahin
   Meaning: Hail, Hail, Hail, Shri Hanuman, Lord of senses. Let your victory
   over the evil be firm and final. Bless me in the capacity as my supreme guru
   (teacher).
   Jo sat bar path kare kohi
   Chutehi bandhi maha sukh hohi
   Meaning: One who recites Chalisa one hundred times, becomes free from
   the bondage of life and death and enjoys the highest bliss at last.
   Jo yah padhe Hanuman Chalisa
   Hoye siddhi sakhi Gaureesa
   Meaning: All those who recite Hanuman Chalisa (The forty Chaupais)
   regularly are sure to be benedicted. Such is the evidence of no less a witness
   as Bhagwan Sankar.
   Tulsidas sada hari chera
   Keejai Das Hrdaye mein dera
   Meaning: Tulsidas as a bonded slave of the Divine Master, stays
   perpetually at his feet, he prays “Oh Lord! You enshrine within my heart &
   soul.”
   Pavantnai sankar haran,
   Mangal murti roop.
   Ram Lakhan Sita sahit,
   Hrdaye basahu sur bhoop.
   Meaning: Oh! conqueror of the Wind, Destroyer of all miseries, you are a
   symbol of Auspiciousness. Along with Shri Ram, Lakshman and Sita, reside
   in my heart. Oh! King of Gods.

 1. pl help me separated from sept 1995 born in jaffna srilanka on 6/8/1954 at 9/40 pm also suffering utter loss in business

  1. Sorry sir, we are not doing astrological consultation as we concentrate only on japas and prayers. We cannot do both astrology and prayers simultaneously as both requires lots of dedicated time. We cannot ride on 2 horses. If we do, we are not doing justice to both

   regards

   srivathsan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *