Krithikai Star (nakshatra) born baby names

Krithikai (Karthikai) nakshatra (Star) born baby names, Baby names start with A (आ), E (ई), U (उ), Ea (ऐ), குழந்தை பெயர்கள் ஆரம்பிக்கும் எழுத்து அ, இ, ஊ, ஏ, கார்த்திகை நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தை பெயர்கள்

Krithikai Nakshatra born baby Boy Name – கார்த்திகை நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த  ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Name meaning
Aabheer A Cow herd
Aachman Intake of water before pooja
Aadarsh Ideal
Aadesh Command, Message
Aadhira Moon
Aadi First, Most Important
Aadidev The First God
Aadinath The First God
Aadit Peak
Aaditeya Son of Aditi
Aadithya Lord of the Sun
Aaditya The Sun
Aagam Coming, Arrival
Aagney Son of the fire
Aagneya Son of the fire
Aahlaad Delight
Aahva Beloved
Aakar Shape
Aakarshan Attraction
Aakash The Sky
Aalam The whole world
Aalap Musical
Aalok Light
Aamod Pleasure
Aanand Joy
Aanandswarup Full of Joy
Aandaleeb The Bulbul bird
Aanjaneya Son of Anjani
Aapt Trustworthy
Aaradhak Worshipper
Aarav Peaceful
Aarush Rays of Sun
Aaryan Ancient
Aashish Blessings
Aatish Name of lord Ganesh
Aatreya Name of a sage
Aayu Span of life
Aayush Love
Aayushman With long life
Aberassithan Unbeatable, God
Abhay Fearless
Abhayananda Delighting in fearless
Abhayaprada Bestower of safety, Another name for Vishnu
Abheek Fearless
Abhi Fearless
Abhibhava Overpowering, Powerful, Victorious
Abhidharm Highest Dharma
Abhidi Radiant
Abhigyaan Source of Knowledge
Abhihita Expression, Word, Name
Abhijat Noble, Wise
Abhijay Victorious
Abhijaya Conquest, Complete Victory
Abhijeet One who is victorious
Abhijit One who is victorious
Abhijvala Blazing Forth
Abhik Beloved
Abhilash Desire
Abhimand Gladdening
Abhimani Full of pride
Abhimanyu Arjuna’s Son, Heroic, With self respect
Abhimanyusuta Son of Abhimanyu
Abhimoda Joy, Delight
Abhinabhas Renowned, Famous
Abhinanda To Rejoice
Abhinandan Congratulation
Abhinandana Felicitous, Delighting, Welcoming
Abhinatha Lord of desires, Another name for kama
Abhinav Young, New, Novel, Innovative
Abhinava New, Young, Fresh, Modern
Abhinivesh Desire
Abhiraj Fearless king
Abhiram Pleasing
Abhirath Great Charioteer
Abhirup Pleasing
Abhisar Companion
Abhishek Shower of milk and water over an Idol
Abhisoka Passionate, Loving
Abhisumat Radiant, Another name of Sun
Abhisyanta Splendid, A son of Kuru and Vahini
Abhivadan Greeting
Abhivanth Royal Salute
Abhivira Surrounded by heroes, A Commander
Abhra Cloud
Abhrakasin With clouds for shelter, An ascetic
Abhyagni Towards the fire, A son of Aitasa
Abhyudaya Sunrise, Elevation, Increase, Prosperity
Abhyudita Elevated, Risen, Prosperous
Abivanth Royal Salute
Abjayoni Born of the lotus (Brahma)
Abjit Conquering Water
Acalesvara Lord Shiva
Acharya Teacher
Acchindra Flawless, Uninterrupted, Perfect
Achal Constant
Achalendra The Himalayas
Achalraj Himalayan Mountain
Achintya Beyond Comprehension
Achyut Imperishable, A name of lord Vishnu
Achyuta Indestructible
Achyuthan Indestructible
Acintya Surpassing thought, Incogitable
Adalarasu King of dance
Adarsh Ideal
Adeep The light of lord Vishnu
Adesh Command
Adheer Restless
Adheesh King
Adhik Greater
Adhikara Principal, Controller
Adhip King
Adhipa King, Ruler
Adhiraj King
Adhita A Scholar
Adi Ornament, Adornment
Adikavi First Poet
Adinath The First Lord, Lord Vishnu
Adipurush Primordial Being
Adisesh Lord Vishnu
Adit From the beginning
Aditeya Another name for the Sun
Aditya Sun
Adityanandana Son of the Sun
Adityavardhana Augmented by glory
Adripathi Master of the mountains
Advait Unique
Advay Unique
Advaya One, United
Advik Unique
Adwaita Non Duality
Adway One, United
Adwaya Unique
Aftaab The Sun
Aftab The Sun
Agamiya The karma we perform in this birth
Agastya Name of a sage
Agendra King of mountains
Agha Pre Eminent
Agharna The Moon
Aghat Destroyer of sin
Aghosh Quiet, Soundless
Agneya Son of Agni
Agnikumara Son of Agni
Agnimitra Friend of fire
Agniprava Bright as the fire
Agnivesh Bright as the fire
Agraj Leader, Senior
Agrim Leader, First
Agriya First Best
Agyeya Unknown
Ahan One who is of the nature of time itself
Ahijit Conqueror of the serpent
Ahilan Knowledgeable, Commanding
Ahsan Mercy
Aijaz Favor
Aiman Fearless
Ainesh The Sun’s glory
Airawat Celestial white elephant
Ajamil A Mythological King
Ajat Unborn
Ajatashatru Without enemies
Ajatshatru Who has no enemies
Ajay Unconquerable, Invincible
Ajeet Unconquerable
Ajinkya Invincible
Ajit Unconquerable
Ajitabh One who has conquered the sky
Ajitesh Vishnu
Ajmal Pious
Ajoy Joyful
Akalmash Stainless
Akalpa Ornament
Akand Calm
Akarsh Attractive
Akash Sky
Akhilesh Indestructible, Immortal
Akhileshwar Supreme being
Akhurath One who has mouse as his charioteer
Akmal Complete
Akroor Kind
Akshahantrey Slayer of Aksha
Akshaj Lord Vishnu
Akshan Eye
Akshansh Universe
Akshar Imperishable
Akshat Un-Injurable
Akshath Indestructible
Akshay Indestructible
Akshayaguna Of limitless attributes, Name for lord Shiva
Akshaykeerti Eternal Fame
Akshit Permanent
Akshobhya Lord Vishnu
Akul A Name of lord Shiva
Alagan Handsome
Alagarasu Handsome, King of beauty
Alamgir The lord of the whole world
Alampata Ever Eternal Lord
Alankar Gold, Ornament
Alhad Joy
Alok Cry of victory
Aloke Light
Alop Which does not disappear
Alpesh Tiny
Amalendu The unblemished moon
Amalesh The pure one
Aman Peace
Amanath Treasure
Amanda Active
Amar Forever, Immortal
Amardeep Eternal Light
Amaresh Name of lord Indra
Amaris Child of the moon
Amarnath Immortal God
Amartya Immortal, Amber of the sky
Ambar Sky
Ambareesh King of the sky
Ambarish The Sky
Ambikapathi Lord of Siva
Ambud Cloud
Ambuj Lotus
Ameya Boundless, Magnanimous
Ameyatma Lord Vishnu
Amil Invaluable
Amir Rich
Amish Honest
Amit Endless, Boundless
Amitabh One with boundless splendor
Amitav Limitless luster, Name of lord Buddha
Amitava Same as Amitabh
Amitbikram Limitless Prowess
Amitesh Infinite God
Amitiyoti Limitless brightness
Amitrasudan Destroyer of enemies
Amlan Unfading, Ever bright
Amlankusum Unfading flower
Amod Pleasure
Amogh Unerring
Amoha Clear, Straight
Amol Priceless, Valuable
Amolak Priceless
Amolik Priceless
Amoorta Formless
Amresh Lord Indra
Amrik Nectar
Amrish Lord Indra
Amrit Nectar
Amritambu Moon
Amritaya The immortal. Lord Vishnu
Amshu Atom
Amshul Bright
Amul Priceless
Anadi Without beginning
Anagh Sinless
Anamitra The Usn
Anand Joy, Happiness
Anang Name of cupid, Kamadeva
Ananmaya One who cannot be broken
Anant Infinite
Anantajeet The victor of Infinity, Lord Vishnu
Anantram Eternal God
Ananyo Sole, Peerless
Anay Radha’s husband
Anbarasu King of love
Anbu Love, Kindness
Anbuchelvan Kind, King of love
Anbumadi Kind and Intelligent
Anek Many
Angad An Ornament
Angada Bracelet, Brother of Wali and Sugreev
Angaj Son
Angak Son
Angamuthu Made of pearls
Angith Nil
Aniij Charming
Anik Soldier
Anikait Lord of the world
Aniket Homeless, Lord Shiva
Anil God of wind
Anilabh Spirit of the wind
Animesh Open eyed, Attractive
Aniruddha Which can’t be restricted
Anirudh Boundless
Anirudhha Cooperative
Anirvan Undying
Anisa Supreme
Anish Supreme
Anit Joy unending
Aniteja Immeasurable Splendor
Anjal Hollow formed by joining two hands
Anjan Eye Liner
Anjaneya Hanuman
Anjas Forthright
Anjasa Guileless, Deceit less
Anjor Bright
Anjum A Token
Anjuman A Token, A Symbol
Ankal Whole
Ankit Conquered
Ankur Sprout
Anmol Priceless
Annuabhuj Lord Shiva
Anoop Incomparable, The Best
Anram Continuous
Ansh Portion
Anshu The Sun
Anshuk Radiant
Anshul Radiant
Anshuman The Sun
Anshumat Luminous
Antariksh Space
Antim Last
Anu An Atom
Anugya Authority
Anuha Satisfied
Anuj Younger Brother
Anunay Supplication, Consolation
Anup Without comparison
Anupam Incomparable
Anurag Attachment, Devotion, Love
Anuttam Unsurpassed
Anwar Devote of god
Apoorva Exquisite, Rare, New
Apparajito Undefeated
Aprameya A Name of lord Krishna
Aranab Ocean
Arav Peaceful
Aravali Righteous
Aravan Righteous
Archit Worshipped
Ardhendu Half Moon
Areehah Destroyer of enemies
Arghya Offering to the lord
Arha Lord Shiva
Arham The word is just like Om for Jain community
Arhant Destroyer of enemies
Arhat Respectable
Arihan Killing Enemies
Arihant One who has killed his enemies
Arijit Son of Krishna
Arindam Destroyer of enemies
Arivalagan Intelligent and handsome
Arivali Smart, Intelligent
Arivarasu King of wisdom
Arivoli Glowing with Intelligence
Arivuchelvan One whose wealth is his wisdom
Arivumadhi Intelligent
Arivumani Intelligent Jem
Arivunambi Confident and Intelligent
Arjav Straightforward person by act
Arjit Earned
Arjun Peacock
Arka The Sun
Arnav Ocean, Sea, Stream, Wave
Arnesh Lord of the Sea
Arokya Very Pious
Arpan Offering
Arshad Pious
Artagnan The knower of all meanings
Arth The Meaning, The Definition
Arthin Ramadhutha
Arul Gods Grace, Gods Blessing
Arulchelvan Blessed
Arumugan Lord Murugan
Arun Mythical charioteer of the sun, Dawn
Arunachaleshwara Lord of the hills of sun
Arush First ray of Sun
Arvind Lotus
Arvinda Lotus
Arya Honored, Noble
Aryaman The Sun
Aryan Of the Aryan race
Asav Essence
Aseem Limit less
Asgar Devotee
Ashcharya Surprise
Asheem Boundless
Ashesh Benediction
Ashirvad Blessing
Ashis Benediction
Ashish Blessings
Ashit The Planet
Ashlesh To Embrace
Ashman Son of the Sun
Asho Head of Sun and Head of Pittal Pani
Ashok One without sorrow
Ashray Shelter
Ashu Quick
Ashutosh Lord Shiva, Who is easily pleased
Ashvath Strong
Ashvin A Cavalier
Ashwaghosh Name of Buddhist philosopher
Ashwatthama Fiery Tempered
Ashwin A Hindu month
Asit Not white
Asitvaran Dark Complexioned
Aslesh Embrance
Asokan Name of a king
Astik Who has faith in god
Asuman Lord of vital breaths
Asvin A Hindu month
Atal Immoveable
Atambhu The holy trinity
Atanu Cupid
Ateet Past
Atharv Lord Ganesha
Atharva The first Vedas
Atharvan Knower of the Arthara Vedas
Atiksh Wise
Atish Explosive, A Dynamic person
Atishay Successful & Bright
Atithi Guest
Atiya To Surpass
Atma Soul
Atmaj Son
Atmajyoti Light of soul
Atman The Self
Atmananda Bliss of soul
Atraiu Great Warrior
Atralarasu Skilled King
Atreya Receptacle of Glory
Atul Matchless
Atulya Un-weighable, Incomparable
Avadhesh King Dasaratha
Avalok Who Beholds
Avaneesh Lord Ganesha
Avanindra King of the earth
Avanish God of the Earth
Avashesh Remainder
Avasyu Lord Indra
Avatar Incarnation
Avdhut God Dutta
Avi The Sun and Air
Avichal Unmovable
Avighna Remover of Obstacles
Avijit Invincible
Avikam Diamond
Avikshit Not seen before
Avilash Faithful
Avinash Indestructible
Avinashi Indestructible
Avirat Continuous
Avkash Limitless space avatar incarnation
Avneesh Lord Ganesh
Avtar Holy Incarnation
Avyukta Crystal clear
Ayaan God Gift
Ayog Institution
Ayush Long lived
Ayushman Blessed with long life
Ayyapan Ever Youthful
Ayyappa Lord Ayyappa
Edhas Happiness
Edi Herb
Ednit Evolved
Edom Red, Red Earth
Eeshan Lord Shiva
Eeshwar God
Egaiarasu King of charity
Eha Lord Vishnu
Ehimay All Pervasive
Ekaakshara He of the single syllable
Ekachakra Son of Kashyapa
Ekachandra The only moon
Ekachith With one mind
Ekadant Lord Ganesh
Ekadanta Single tusked lord, Lord Ganesha
Ekadrishta Single tusked lord, Lord Ganesha
Ekagrah Focused
Ekaksh One Eyed, Shiva
Ekaksha Lord Shiva
Ekakshara A Name for lord Ganesha
Ekalavya Renowned for his devotion to his Guru
Ekaling Name of lord Shiva
Ekalinga Shiva
Ekambar Sky
Ekana Lord Vishnu
Ekanath King
Ekanga Bodyguard
Ekansh Whole
Ekant Solitary
Ekapad Lord Shiva
Ekaraj Emperor
Ekatan Closely Attentive
Ekatma Oneself, Alone
Ekavir Bravest of the brave
Ekavira Lord Shiva’s daughter
Ekayavan The wise one
Ekbal Dignity
Eklavya Student who learned bow by watching
Eknath Poet, Saint
Ekodar Brother
Ekram Honor
Elango Author of Silapadhikaram
Elil Handsome
Elilarasan Handsome, King of beauty
Elilarasu Handsome, King of beauty
Elilvendan Handsome, King of beauty
Ellu Sesame seed – considered sacred
Elumalai Lord Venkateshwara, Lord of seven hills
Erumelivasan One who lives in erumeli
Esh God
Eshan Desiring and wishing
Eshanputra Lord Shiva’s Son
Eshwar Lord Shiva
Eshwardutt Gift of god
Etash Luminous
Ettan Breath
Evyavan Lord Vishnu
Ibhanan Elephant faced
Ibhya Possessor of many attendants
Ibrahim Abraham, Earth
Ichaa Desire
Idaspati God of Rain (Vishnu)
Idhant Luminous
Idris Fiery Lord
Iham Expected
Ihit Prize, Honor
Ijay Lord Vishnu
Ikshan Sight
Ilaiyavan Youthful
Ilamporai Prince
Ilamurugu Young lord Murugan
Ilancheliyan Full of youthful potential
Ilandevan Young Master
Ilango Writer of Silapadhikaram
Ilashpasti Lord of the Earth
Ilavalagan Young and handsome
Ilavarasan Prince
Ilesh Lord of Earth
Ilisa King of the earth
Imaran Strong
Imtiaz Power of discrimination
Inakanta Beloved of sun
Inbanathan Happy
Indeever Blue Lotus
Indivar Blue Lotus
Indra Excellent, First
Indradatt Gift of Indra
Indradutt Gift of Indra
Indradyumn Splendor of Indra
Indrajeet Conqueror
Indrajit Conqueror of Indra
Indrakanta Lord Indra
Indraneel Emerald
Indrarjun Bright and brave Indra
Indrasen Eldest of the Pandavas
Indrasuta Son of Indra
Indratan As strong as Indra
Indravadan Lord Indra’s name
Indubhushan The Moon
Induhasan Like a moon
Induj Mercury (Planet )
Indukant Moon
Indukanta Like a moon
Indulal Moon’s luster
Indumal Lord Shiva
Indumat Respected by Moon
Indushekhar Like a moon
Inesh A Strong king
Inganam Knowledge
Iniyavan Pleasant Natured
Inoday Sunrise
Intekhab Chosen
Ipsit Desired
Iqbal Desire
Iraiyavan Blessed by the supreme
Iraj Lord Hanuman
Iravan King of ocean
Iravat Rain Clouds
Iresh Lord of Earth, Vishnu
Iri Hanuman, Son of wind god
Irshaad Signal
Irya Powerful
Isaiarasu King of music
Isaivalan Skilled Musician
Isar Eminent, Lord Shiva
Ish Lord Vishnu
Ishan Sun
Ishat Superior
Ishayu Full of strength
Ishir Another name for Agni
Ishit One who desires to rule
Ishwar Powerful, The Supreme God
Ishwarapriya God’s Beloved
Itish Such a lord
Iyengar Krishna
Iyyappan Lord Iyyappan, Youthful
Izhar Submission
Uchadev Lord Vishnu
Udar Generous
Udarathi Lord Vishnu
Uday To Rise
Udayachal Eastern Horizon
Udayan Rising, Name of king of Avanti
Udayasooriyan Rising Sun
Udaybhan The rising sun
Uddanda Nemesis of evils and vices
Uddhar Liberation
Uddhav Lord Krishna’s Friend
Uddiran Lord Vishnu
Uddish Lord Shiva
Uddyam Start
Udeep Flood
Udit Grown, Awakened, Shining
Udyam Effort
Udyan Garden
Ugresh Lord Shiva
Ujagar Bright
Ujala Bright
Ujesh One who gives light
Ujjwal Bright
Ujwal Bright
Ulagan Worldly
Ulagappan Creator of the world
Ulhas Joy, Delight
Umakant Lord Shiva
Umanand Lord Shiva
Umang Enthusiasm
Umaprasad Blessing of goddess Parvati
Umaputra The son of goddess Uma (Parvati)
Umashankar Lord Shiva
Umed Hope
Umesh Lord Shiva
Umeshwar Lord Shiva
Unmaivilambi Honest
Unmesh Flash, Blowing, Opening
Unnat Energized
Upagupta Name of a Buddhist monk
Upamanyu Name of a devoted pupil
Upendra An Element
Urdahav Broad Mentality
Urjita Energized
Ushakanta The Sun
Ushangu Lord Shiva
Ushnisin Lord Shiva
Usman Salve of god
Utanka A Disciple of sage Veda
Utkarsh Prosperity, Awakening
Utkarsha Advancement
Utpal Water Lily, Fleshless
Utpalaksh Lord Vishnu
Utsav Celebration
Uttal Strong, Formidable
Uttam Best
Uttamesh Lord Shiva
Uttar Son of king Virata
Uttarak Lord Shiva
Uttiya A Name in Buddhist literature

 

Bharani Nakshatra born baby Girl Name – பரணி நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Name meaning
Aabha Glow
Aabharana Jewel
Aadarshini Idealistic
Aadhya First Power
Aadita From the beginning
Aaditri Goddess Laxmi
Aadrika Mountain
Aaghnya Born from fire, Goddess Lakshmi
Aahladita Bubbling with delight
Aahna Exist
Aakanksha Desire
Aaoka Lustrous
Aapti Fulfillment
Aaratrika Dusk lamp beneath Tulsi plant
Aarini Adventurous
Aarna Laxmi
Aarti Form of Worship
Aashalata Creeper of hope
Aashi Smile
Aashika Lovable
Aashiyana Beautiful home
Aashna Beloved, Devoted to love
Aashni Lightning
Aashritha Somebody who gives shelter
Aastha Faith
Aathmika Related to Aathma Or Soul
Aatmaja Daughter
Aayaushi Long life
Aayushi One with long life
Abha Luster, Shine
Abhati Splendor, Light
Abhaya Fearless
Abhidhya Wish, Longing
Abhijata Well born woman
Abhijita Victorious woman
Abhijna Remembrance, Recollection
Abhilasa Desire, Wish
Abhilasha Desire
Abhinaya Expressions
Abhinithi Which is already been performed, Friendship
Abhiprithi Full of love
Abhira Cow Herd
Abhirami Goddess Parvati
Abhirathi Pleasure
Abhiri A Raagini of Indian music
Abhiruchi Beautiful
Abhirupa Beautiful (woman)
Abhisarika Beloved
Abhisri Surrounded by glory, Shining, Powerful
Abhitha Fearless (goddess Parvati)
Abhithi Fearlessness
Abirami Goddess name, Goddess Lakshmi
Abishta Lady of the house
Abja Born in water
Aboil The name of a flower
Aboli The name of a flower
Achala Constant
Achira Very Short
Achla The Earth, Stable
Acira Brief, Swift, Fast
Adarsha Ideal
Adhira Lightning
Adhishree Exalted
Adi-Shakti Goddess Durga
Adishree Exalted
Aditha The first root
Adithi Freedom, Safety, Abundance
Aditi Mother of Gods
Aditri Highest Honor, Goddess Lakshmi
Adrija Goddess Parvathi
Adrika Celestial
Adrisa Mountain Lord
Advika Unique
Adwita Unique
Adwiteya Unique
Adwitiya Matchless
Adya First, Unparalleled
Aesha Love
Agamya Knowledge, Wisdom
Agasti Name of a sage
Aghanashini Destroyer of sins
Agnishikha Flames of fire
Agrata Leadership
Agrima Leadership
Ahalya Gautama’s wife rescued by Rama
Ahilya Maiden
Ahimsa Nonviolent Virtue
Ahladita In happy mood
Ahladitha Delighted
Aishani Goddess Durga
Aishi God’s Gift
Aishwarya Wealth
Aja One who is self existent
Ajaa Shakti
Ajagandha Daughter of Aja
Ajala The Earth
Ajanta Famous Buddhist cave
Ajeeta Invincible, Unconquerable
Ajita A Winner
Akalka Free from Impurity, Moonlight
Akane Someone you cannot stop loving
Akanksha Desire, Wish
Akashleena Star
Akharnitha Beautiful flower
Akhila Complete
Akira Graceful Strength
Akriti Shape
Akshadha God’s Blessings
Akshara Letters
Akshata Rice
Akshaya Indestructible
Akshda Tandul
Akshi Existence
Akshita Seen
Aksithi Imperishability
Akula Goddess Parvati
Akuti Princess
Alaina Dear Child
Alaka A Girl with a lovely hair
Alakananda Name of a river
Alaknanda A River in the Himalayas
Alankrita Decorated Lady
Alda Rich
Alekhya A Picture or a painting
Alisha Protected by God
Alka A Girl with a lovely hair
Aloki Brightness
Alopa Faultless
Alpa Little
Alpana A Decorative design
Amala The pure one
Amaldeepti Camphor
Amani Spring Season (vasanth Ritu)
Amara Grass, Immortal
Amari Eternal
Amarta Immortality
Amba Goddess Durga
Ambalika Mother, One Who Is Sensitive
Amberley The Sky
Ambika Goddess Parvati
Ambu Water
Ambuda Cloud
Ambuja Born of a lotus, Goddess Lakshmi
Ami Nectar
Amisha Beautiful
Amishi Pure
Amita Limitless
Amithi Immeasurable
Amiti Boundless
Amitjyoti Limitless brightness
Amla Pure
Amlika Tamarind
Amoda Happiness
Amodini Happy Girl
Amolika Priceless
Amoolya Precious
Amrita Immortality
Amritkala Nectarine art
Amrusha Sudden
Amshula Sunny
Amukta Can’t Be touched precious
Amvi A Goddess
Ana Playful, Wanted
Anagha Sinless
Anagi Valuable
Anahita Graceful, The immaculate one
Anala Goddess of fire
Anamika Ring Finger
Ananda Joy, Happiness
Anandalakshmi Goddess of happiness
Anandamaye Joy Permeated
Anandamayi Full of Joy
Anandani Joyful
Anandi Always happy (woman)
Anandini Joyful
Anandita Happy
Anandmayee Full of happiness
Anangee Cupid’s Consort
Ananta Infinite
Anantha Endless, Eternal
Ananti Gift
Anantya Endless, Eternal
Ananya Matchless
Anarghya Priceless
Anasuya Without spite, Without envy
Anathi Modest, Respectful
Anavi Kind to people
Anchal The decorative end of a sari
Anchala One end of sari which is free
Anchita Honored, Worshipped
Anemone Type of flower
Angaja Daughter of Aja
Angana Handsome Woman
Angarika Flame colored flower, Flame of the forest
Angel Shine of Glory
Angha Beauty
Angira Mother of Birhaspati
Angoori Grape like
Anhithi Gift, Donation
Ania Grace
Aniha Indifferent
Anika Goddess Durga
Anima He Power of becoming small
Anindita Beautiful
Aninditha Virtuous, Venerated
Anisha Continuous
Anishka Who has friends, No enemies.
Anita Grace
Aniya Creative
Anjali Homage
Anjalika One of Arjuna’s arrows
Anjana Mother of Hanuman
Anjani Hanuman’s mother, Illusion (maya)
Anjika Blessed
Anjini Mother of Hanuman
Anju One who lives in heart
Anjushri Dear to one’s heart
Ankita Conquered, A Signet, Symbol
Ankitha With auspicious marks
Ankolika An Embrace
Annada Goddess Durga
Annapoorna Goddess of grains
Annapurna Goddess Parvati, Generous with food
Annika Goddess Durga
Annisa Friendly
Anokhi Unique
Ansha Portion
Anshi God’s Gift
Anshika Minute Particle
Anshita A Part Of
Anshula Sunny
Anshumala Garland of rays
Anshumali Sun
Ansuya Learned woman
Antara The second note in Indian classical music
Antariksha Space, Sky
Antini Living in a hermitage
Anubhuti Experience
Anudeepthi Divine Light
Anuga A Companion
Anugraha Divine blessing
Anuja Younger Sister
Anukampa God’s Grace
Anukeertana Praising God’s Virtues
Anukriti Photograph
Anula Not wild, Gentle
Anulata One with very slim figure
Anulekha One who follows destiny
Anuloma Sequence
Anumati Consent
Anumegha Following the rain
Anumeha After the rain
Anumita Love and kindness
Anunitha Courtesy
Anupa Pond
Anupama Unique, Unparalleled
Anuprabha Brightness
Anupriya Beloved
Anuradha A Bright Star
Anuragini Beloved
Anurati Consent
Anusha Beautiful morning, A Star
Anushka A Term of endearment
Anushri Pretty
Anusri Glorious, Famous
Anusuya Non Jealous
Anuttara Unanswered
Anuva Knowledge
Anvi One of Devi’s name
Anvita Who bridges the gap
Anwesha Quest
Anwita Goddess Durga
Anya Inexhaustible
Aolani Cloud from heaven
Apala Most beautiful
Apara Materialistic knowledge
Aparajita Unconquerable (woman)
Aparijita Undefeated, Name of a flower
Aparna Goddess Parvati
Aparoopa Extremely Beautiful
Apeksha Expected
Apinaya Expressions in dance
Apsara Celestial Maiden
Apurba Never seen before
Apurva Like never before
Araceli Gate of heaven
Aradhana Worship
Arati Worship
Archana Worship
Archini Ray of Light
Archisha A Ray of light
Archita One who is worshipped
Arianna Holy One
Arij Sweet Smell
Ariktha Fulfilled
Ariona Bringer of life
Arja Divine
Arjuni Dawn, White Cow
Arkita Plentiful
Armita Desire
Arni Sun
Arogyada Granter of good health
Arohi A Music Tune
Arpana Surrendered
Arpita Dedicate
Arshia Heavenly
Arshiya Heavenly
Artana Vanquisher of all foes
Aruna Dawn
Arundhathi Fidelity
Arundhati A Star
Arunima Glow of Dawn
Arushi Dawn
Aryahi Goddess Durga
Aryama The Sun
Aryana Noble
Asavari Name of a raga, Melody
Aseema Limitless
Asgari Devotee
Asha Hope
Ashakiran Ray of Hope
Ashalata Creeper of hope
Ashani Lightening
Ashavari Name of a raaga
Ashika One without sorrow, Mercury
Ashira Wealthy
Ashita River Yamuna
Ashlesha A Star
Ashley Ash wood
Ashmita Rock Born, Very hard and strong
Ashna Friend
Ashoka Without grief
Ashritha Dependant
Ashwabha Lightening
Ashwina Child of the star
Asita The River Yamuna
Askini Daughter of Prajapati Virat
Aslesha A Star
Asmita Pride
Astha Faith
Asvika A Little Mare
Asya Grace
Atasi A Blue Flower
Athalia God is exalted
Atheeva Ultimate
Atiriya Beloved, Very dear
Atmaja Daughter of the soul
Atmikha Light of god
Atreyi Name of a river
Atula Incomparable
Auhna Passion
Avani Earth
Avanija Goddess Parvathi
Avanti Ancient Malwa, Ujjain
Avantika City of Ujjain
Avapya Achieving
Avasa Independent
Avinashika Indestructible
Avishi Earth, River
Avni The Earth
Avnita The Earth
Ayanna Innocent
Ayati Royal
Ayurda Bestower of longevity
Ayushi Long life
Ayushmati One who has a long Life
Ecchumati A River
Edha Sacred
Edhitha Progressed, Increased
Eesha Goddess Parvati, Purity
Ehimaya An All pervading intellect
Eila The Earth
Eiravati Lightening, Ravi River
Eka Matchless, Alone, Unique
Ekaa Goddess Durga
Ekadhana A Portion of wealth
Ekaja The only child
Ekani One
Ekanta Devoted Girl
Ekantha Lovely
Ekanthika Devoted to one aim
Ekantika Singly focused
Ekaparana Wife of Himalaya
Ekaparnika Goddess Durga
Ekavali Single string
Ekisha One Goddess
Ekta Unity
Ela Cardamom tree
Elampirai Young Crescent
Elavarasi Youthful, Princess
Elili Beautiful
Elina Pure, Intelligent
Enakshi Dear Eyed
Esha Desire
Eshana Search
Eshanika Fulfilling desire
Eshanka Parvati, Wife of lord Shiva
Eshanya East
Eshika An Arrow, Dart
Eshita One who desires
Eta Luminous
Ibha Elephant
Ichha Desire
Idha Insight
Idhika Another name for Parvathi
Idhitri One who praises
Idika The Earth
Iditri Complimentary
Iha The Earth
Ihina Enthusiasm
Ihita Desire
Ihitha Desired
Ijaya Sacrifice
Iksha Sight
Ikshana Sight
Ikshita Visible
Ikshitha Visible
Ikshu Sugarcane
Ikshula Holy River
Iksura Fragrant Grass
Ila Earth, Daughter of Manu
Ilampirai Young Crescent
Ilavalagi Young and beautiful
Ilavenil Spring, Youthful
Ilisha Queen of the earth
Imani Trustworthy
Ina Mother
Inayat Kindness
Inchara Sweet Voice
Indali Powerful
Indira Goddess Lakshmi
Indiya Knowledgeable
Indrakshi One with beautiful eyes
Indrani Wife of Indra
Indrasena Daughter of king Nala
Indratha Power and dignity of Indra
Indrayani The name of a sacred river
Indrina Deep
Indu Moon
Induja Narmada River
Indukala Digit of the moon
Indulala Moonlight
Indulekha Moon
Induleksh The Moon
Induma Moon
Indumati Full Moon
Indumauli Moon crested
Indumukhi With moonlike face
Induprabha Moon rays
Inika Little Earth
Iniya Sweet
Inkurali Sweet Voice
Inu Attractive
Ipsa Desire
Ipsita Desired
Ira Earth, Muse
Iraja Daughter of the wind
Iravati The River Ravi
Irit Daffodil
Isai Music
Isha One who protects
Ishana Rich
Ishani Parvati, Wife of lord Shiva
Ishanika Belonging to the north east
Ishanvi Parvathi
Ishanya North East
Ishi Goddess Durga
Ishika Paint brush
Ishita Mastery, Wealth
Ishta Another name for Lord Vishnu
Ishwari Goddess
Ishwarya God’s Prosperity
Ishya Spring
Isiri Ishwary
Itkila Fragrant
Ivy A Creeper
Iyalisai Music
Iyla Moonlight
Izumi Water Spring
Ubika Growth
Ucchal Perception
Udantika Satisfaction
Udaya Dawn
Udbala Strong
Udgita A Hymn
Udichi One who grows with prosperity
Udipti On Fire
Udita One who has risen
Uditi Rising
Udyati Elevated
Ujas Bright
Ujhala Light
Ujjanini An Ancient city
Ujjayini An Ancient city
Ujjwala Bright, Lustrous
Ujvala Bright, Lighted
Ujwala Bright
Ulka Meteorite
Ullupi Pretty face
Ulupi Wife of Arjuna, The pandava prince
Uma Goddess Parvati
Umika Goddess Parvati
Umrao Noble
Unma Joy
Unnati Progress
Unni Lead
Upada A Gift
Upala Sandy Shore
Upama Comparison
Upasana Veneration
Ura Heart
Urishilla Excellent
Urishita Firm
Urja Energy
Urmi Wave
Urmika Small wave
Urmila Wife of Lakshmana
Urmimala Garland of waves
Urna Cover
Urshita Firm
Urva Big
Urvashi A Celestial maiden
Urvasi Most beautiful of apsaras
Urvi Earth
Usha Dawn
Ushakiran Rays of morning sun
Ushashi Morning, Dawn
Ushi A Plant
Ushma Eat
Usra First Light
Usri A River
Utalika Wave
Uthami Honest
Utpala Lotus
Utpalakshi Goddess Laxmi
Utpalini Lotus Pond
Utpatti Creation
Utsa Spring
Utsavi Festivities
Uttara A Star

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share