Guru Peyarchi prediction and parihara for Mithuna Rasi 2012-2013 குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசி பலன்கள் 2012-2013


Guru Peyarchi 2012-2013 (17.5.2012 – 28.5.2013)  for Mithunam –
Jupiter transit prediction 2012-2013  for GEMINI


Mithuna, mrigasira-Makayiram-Mirugasiridam (3-4), Ardra-Arudra-Thiruvathirai, Punarvasu-punartham-Punarpoosam(1-3)

Expenses mount, Its double trouble:: Guru will be in 12th
sthanam (Viraya Sthanam), expenses will increase beyong your reach. Loss in business or problem with superior are on the cards. Mainly the entire guru peyarchi period will make you spend on useless things and/or unnecessary expenses.

Non-tamils: Please read Guru as Jupiter; Peyarchi as Transit; Rasi as Zodiac; (Rasi – zodiacnames are on left)

Brief analysis of Last year (2011-2012):
Last 1 year, Guru was in 11th house i.e., Labha Sthanam. Eventhough,
you might have had very few problems, you were in a position to easily control the same as the problems were well within your hands. Flow of money was good.
Marriages happened and few couples added a new member to their family. But most of you might have not saved any. Guru when he was in Labha sthanam will give money to the needy, child to couples, Power and honour.

Guru Peyarchi Palan 2012-2013 (Jupiter transit predictions 2012-2013):Now Guru is coming to twelth place. Viraya Sthanam.
Expenses Mount. Expenses Mount. Expenses Mount…  Not a good sign for people who born in Mithunam esp. for employees and businessman. Expenses will increase but revenue either will remain same or comes down. Even if you wish to cut expenses, money will go out another way. Simply, the inflow (income) comes through your window where as outflow (expenses) goes through your door. Try avoiding loans. Loans will make your life hell. Unfavourable transfers or relocation of business / family may happen. More than anyone, employees & businessman will feel
the effect of guru when he is in 12th place. Few even may get depromoted or salary decrease or even loose their job abruptly and businessman, if they are not careful, may go bankrupt. (For people of Mithuna, it is highly advisable to try Guru Gayatri or any other Guru Parihara or a visit to Alangudi or Thittai)


Aspectual Benefit
:
Eventhough Guru in 12th house is a bad news for
you, with the help of aspecting (5/7/9 th house), you may be able to invest in either movable or immovable things. Success in Higher Education. Health may get better slightly. Problem from enemies & rivals will decrease. Success in Court cases.

General Prediction for all: Do not argue. Do not venture into new business. Careful in trading of shares & investment. Avoid giving loans. Restrain from arguing as it may lead to quarrel and cases. Better to take medical insurance to your family since in the case of emergency, you may not have a penny to spend. Even friends and relatives too will not help you either. Pray Dakshinamurthy with Guru Gayathri atleast half an hour daily. Also, light 6 lamps to Dakshinamurthy every Thursday. Recite Hanuman chalisa. Also, you can recite Vishnu Sahasranama everyday morning. These things can create a shield from the ill effects of Guru’s unfavourable position.  (Guru Gayathri Mantra)

In short, you need to pass this whole year with lots of problem. Pray Dakshinamurthy to give you strength to pass this year without much debacle.

Category-wise (employees, woman, businessman, old people, students) predictions published below.

Prediction for different segment of people 

For Employees:. Money, Money, Money. Its not that you will receive lot of money but you will go mad insearch of money as guru enters your 12th house i.e., Viraya Sthanam. Will have a tough time in office. Unfavourable transfers are all on the cards.  Errors will not be forgiven. Depromotion or decrease in salary is on the cards.

Try to live simple life through the year. Avoid speculation. Discontinue bad habits.

Think thrice before spending even a single rupee. This is how you need to run life till 30th April.

Those who are in sales & Marketing needs to work hard. Targets are difficult to achieve. Those who handle cash (cashier) needs to be double cautious as chances of loosing money is very much on the cards.

Curse and scolding from the superiors and bosses will become daily routine. Don’t loose heart.

For Businessman: Again it is … Money, Money, Money. Its not that you will receive lot of money but you will go mad insearch of money as guru enters your 12th sthanam i.e., Viraya Sthanam. Not a favourable year ahead for you. The business will either go slow & dull or will suffer. Profits will go southwards. (Negative). The only thing in your hands is watch your expenses. Minimise the expenses to keep the business floating. Otherwise, you may have to put shutters before April. Pay taxes promptly and in time. Even a small mistake will make you run.

 You need to pray Guru as much as possible. That is the only solution for Mithunam. Pray Dakshinamurthy with Guru Gayathri atleast half an hour daily. Also, light 6 lamps to Dakshinamurthy every Thursday. Recite Hanuman chalisa. Also, you can recite Vishnu Sahasranama everyday morning. These things can create a shield from the ill effects of Guru’s unfavourable position. 

For Women: This Guru Peyarchi is not good for anyone in Mithunam including women. Working women will affected the most as both money & health will be a problem..  For housewives, with regards to health, there will not be much problem. But the relationship between couples and family members (esp. with mother In law & son) will ruin to some extent. 

Take precautions. Consult doctor as and when a health related problems arise. Be very careful till November End. Don’t venture into any business whole year. Don’t invest in unknown or non-reputed chit funds.  Don’t give loans. Do not argue with elders. Discord and disputes exists.

 You need to pray Guru as much as possible. That is the only solution for Mithunam. Pray Dakshinamurthy with Guru Gayathri atleast half an hour daily. Also, light 6 lamps to Dakshinamurthy every Thursday. Recite Hanuman chalisa. Also, you can recite Vishnu Sahasranama everyday morning. These things can create a shield from the ill effects of Guru’s unfavourable position. 

For children: Eventhoug this Guru Peyarchi is not good for anyone in Mithuna Rasi, Childrens will not get much affected. Request your child or yourself to light a lamp to Dakshinamurthy every Thursday without fail.

For Old People: Health related problems and the family displeasures will arise if not already there and will increase if it exists before. Keep your cool. Do not argue. Otherwise, you may need to shift your dwelling. Avoid speculations. Avoid investing in a single place or medium. Pray Dakshinamurthy with Guru Gayathri atleast half an hour daily. Also, light a lamp to Dakshinamurthy every Thursday, if possible. Also, you can recite Vishnu Sahasranama everyday morning. Create a good vibration which can keep you in good spirits and avoid confrontation.  These things can create a shield from the ill effects of Guru’s unfavourable position. 

For Unemployed: Tough time is ahead. You need to put a very hard try to get a job. Please join in any job and somehow pass this whole year. Pray Guru daily with Guru Gayathri atleast half-an-hour a day and also light a lamp to Dakshinamurthy every Thursday for 48 weeks continuously.

For Unmarried: Eventhough, Guru is not in your favour, don’t loose heart. Try hard. Use all the resources available on earth. Don’t save money. Marriage is more precious than money. Those who are unmarried has a slight chance of finding their partner during Jun – Sep 2011,  but every possibility that your effort will fetch you a positive result after December 2012.

For Students: Not much problem for Students of higher studies but not good for school students. School students should recite Guru Gayatri and light lamps to Dakshinamurthy on Thursdays without fail.

For Artists: Keep trying. Even though, the period is not very good, Artist  will pas this period with their big heart.

For Lovers: Eventhough lovers will not have much problem like other categories of people born in Mithunam (Lovers of Gemini) , still they need to be careful as Guru is not in favour of them. Eventhough there will not be any problem to love, but love making always creates a problem and Mithunam (Lovers of Gemini) people are prone to litigations and cases during this period.

Overall, this is the whole year will be insecure & unstable for people of Mithuna Rasi. Solace can be had only with the grace of Dhakshinamurthy.

These transit prediction may vary from person to person depends upon the strength of
their Horoscope and Dasa Bhukthi. Consult your astrologer before taking any important decision

INDIVIDUAL PREDICTION: Thousands of peoplecalling us for Individual prediction. Our main initiative is to help people getting the 4 fundamental elements. Hence, we are not carrying out individual horoscope predictions. Keywords: Guru Peyarchi, Guru Peyarchi Prediction, Guru Peyarchi Palangal, Guru transit, Guru Peyarchi 2012, Guru Peyarchi 2013, Guru Peyarchi for Mithuna Rasi,  Guru Peyarchi astrological prediction for Gemini Guru Peyarchi astrological prediction for Mirigaseershami Nakshatra, Guru Peyarchi astrological Prediction for Thiruvathirai Nakshatra, Astrological prediction for Punarpoosam Nakshatra, Astrological prediction for Gemini, மிதுன ராசி பலன், மிதுன ராசி, மிதுன ராசி 2012, மிதுன ராசி 2013, குரு பகவான், குரு பெயர்ச்சி, குரு பெயர்ச்சி பலன்கள், குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012, குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2013, குரு பெயர்ச்சி பரிகாரம், குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசி,


Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share