மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं महालक्ष्मि अष्टकं : नमस्तेऽस्तु   महामाये   श्रीपीठे   सुरपूजिते Mahalakshmi Ashtakam: Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥ Namastestu Mahaa-Maaye Shrii-Piitthe Sura-Puujite | Read More …

Share