சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி

சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி Sukra is incharge of love, romance, pleasure, reproduction, art, fine arts and harmony in life. சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரம் – Sukra Gayatri Mantra For Kubera Yantra – Mantra – Pooja, please go to Read More …

Share