புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி

புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி Budha is incharge for Intelligence, communication skill, Education புதன் காயத்ரி மந்திரம் – Budhan Gayatri Mantra புதன் காயத்ரி ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சுக அஸ்தாய தீமஹி தன்னோ புத பிரசோதயாத் Budha Gayatri (Gayatri for Mercury) Om gajadhwajaaya Read More …

Share