சந்திர காயத்ரி – Chandran Gayatri – Chandra Gayatri

Chandran Gayatri – Chandra Gayatri சந்திர காயத்ரி மந்திரம் – Chandra Gayatri Mantra (Chandra is incharge of Beauty, Brain, Emotion, Imagination & mother) சந்திர காயத்ரி -அழகு, தாய், மூளை வளர்ச்சி, உணர்சிகள், கற்பனை திறனுக்கு சந்திரனே அதிபதி சந்திர காயத்ரி  ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேம ரூபாய தீமஹி Read More …

Share