ஜானகி காயத்ரி சீதா காயத்ரி Janaki Gayatri Seetha Gayatri

ஜானகி காயத்ரி சீதா காயத்ரி Janaki Gayatri Seetha Gayatri Om Ayonijaayai cha vidmahe Raamapatnyai cha dheemahi tannah Seetaa prachodayaat ஓம் அயோநிஜாயை ச வித்மஹே ராமபத்ன்யை ச தீமஹி தன்ன: சீதா ப்ரசோதயாத் Om Janakajaayai vidmahe Raamapriyaayai dheemahi tanno Seetaa prachodayaat ஓம் ஜனகஜாயை வித்மஹே ராமபிரியாயை தீமஹி Read More …

Share