மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் Mahalakshmi Ashtakam महालक्ष्मि अष्टकं

महालक्ष्मि अष्टकं : नमस्तेऽस्तु   महामाये   श्रीपीठे   सुरपूजिते
Mahalakshmi Ashtakam: Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite
மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥
Namastestu Mahaa-Maaye Shrii-Piitthe Sura-Puujite |
Shangkha-Cakra-Gadaa-Haste Mahaalakssmi Namostute ||1||
நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே|
சங்க சக்ர கதா ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||1||

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥
Namaste Garudda-Aaruuddhe Kola-Aasura-Bhayamkari |
Sarva-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||2||
நமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி|
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||2||

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥
Sarvajnye Sarva-Varade Sarva-Dusstta-Bhayamkari |
Sarva-Duhkha-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||3||
ஸர்வக்ஞே ஸர்வ வரதே ஸர்வதுஷ்ட பயங்கரி|
ஸர்வ துர்க்க ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||3||

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥
Siddhi-Buddhi-Prade Devi Bhukti-Mukti-Pradaayini |
Mantra-Muurte Sadaa Devi Mahaalakssmi Namostute ||4||
ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்திமுக்தி ப்ரதாயினி |
மந்த்ர மூர்த்தே ஸதாதேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||4||

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥
Aad-Anta-Rahite Devi Aadya-Shakti-Maheshvari |
Yogaje Yoga-Sambhuute Mahaalakssmi Namostute ||5||
ஆத்யந்த ரஹிதே தேவி ஆதிசக்தி மஹேஸ்வரி |
யோகக்ஞே யோக ஸ்ம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||5||

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥
Sthuula-Suukssma-Mahaaroudre Mahaa-Shakti-Mahodare |
Mahaa-Paapa-Hare Devi Mahaalakssmi Namostute ||6||
ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம மஹாரெளத்ரே மஹாசக்தி மஹோதரே |
மஹாபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே  ||6||

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥
Padma-Aasana-Sthite Devi Para-Brahma-Svaruupinni |
Parameshi Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||7||
பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி பரப்பிரம்ஹஸ்வ ரூபிணி |
பரமே ஸி ஜகன்மாதக மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||7||

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥
Shveta-Ambara-Dhare Devi Naana-Alangkaara-Bhuussite |
Jagatsthite Jagan-Maatar-Mahaalakssmi Namostute ||8||
ஸ்வேதாம் பரதரே தேவி நானாலங்கார பூஷிதே |
ஜகத்ஸ்திதே ஜகன்மாதக மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே  ||8||

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥
Mahaalakssmyassttakam Stotram Yah Patthedbhaktimaannarah |
Sarvasiddhimavaapnoti Raajyam Praapnoti Sarvadaa ||9||
மஹாலக்ஷ்மியஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் யவ்படேத் பக்திமான் நரக |
ஸர்வ ஸித்தி மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா ||9||

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥
Ekakaale Patthennityam Mahaapaapavinaashanam |
Dvikaalam Yah Patthennityam Dhanadhaanyasamanvitah ||10||
ஏக காலம் படேந் நித்யம் மஹாபாப விநாசனம் |
த்காளேயவ் படேந்நித்யம் தனதான்ய ஸமன்விதக ||10||

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥
Trikaalam Yah Patthennityam Mahaashatruvinaashanam |
Mahaalakssmirbhavennityam Prasannaa Varadaa Shubhaa ||11||
த்ரிகாலம் யவ் படேந்நித்யம் மஹா ஸத்ரு வினாசனம் |
மஹாலக்ஷ்மீர் பவேந்நித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா ஸுபா ||11||

Keyword: மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம், Mahalakshmi Ashtakam, महालक्ष्मि अष्टकं ,

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share