புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி

புதன் காயத்ரி – Budhan Gayatri – புத காயத்ரி

Budha is incharge for Intelligence, communication skill, Education

புதன் காயத்ரி மந்திரம் – Budhan Gayatri Mantra

புதன் காயத்ரி

ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே
சுக அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ புத பிரசோதயாத்

Budha Gayatri (Gayatri for Mercury)

Om gajadhwajaaya vidmahae
sukha hastaaya dheemahi
tanno budha: prachodayaat

Meaning: Om, Let me meditate on him who has elephant in his flag,
Oh, He who has power to grant pleasure, give me higher intellect,
And let Budha illuminate my mind.

Various other form of Budha Gayatri

Om Somaputraaya vidmahe
mahaa pragnaaya dheemahi
tanno Budhan prachodayaat
ஓம் சோமபுத்ராய வித்மஹே
மஹாப்ரக்ஞாய தீமஹி
தன்னோ புதஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Chandrasutaaya vidmahe
Sowmyagrahaaya dheemahi
tanno Budhah prachodayaat
ஓம் சந்திரசுதாய வித்மஹே
சௌம்யக்ரஹாய தீமஹி
தன்னோ புதஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Atreyjaaya vidmahe
somaputraaya dheemahi
tanno Budhah prachodayaat
ஓம் ஆத்ரேயாய வித்மஹே
சோமபுத்ராய தீமஹி
தன்னோ புதஹ் ப்ரசோதயாத்

 

Keyword: புதன் காயத்ரி மந்திரம், Budhan Gayatri Mantra, புதன் காயத்ரி, Budhan Gayatri

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share