நாயன்மார் குருபூஜை நாட்கள் Nayanmar Gurupuja days

நாயன்மார் குருபூஜை நாட்கள் Nayanmar Gurupuja days

நாயன்மார் குருபூஜை நாட்கள்

2013 மே மாதம்

மே 4, 2013 – சனி  – சதயம் – திருநாவுக்கரசர்
மே 9, 2013 – வியாழன் – அசுவினி – சிறுத்தொண்டர்
மே 11, 2013 – சனி – கார்த்திகை – மங்கையர்க்கரசி
மே 18, 2013 – செவ்வாய் – திருவாதிரை – விறன்மிரண்டர்
மே 27, 2013 – திங்கள் – மூலம் – திருஞானசம்பந்தர்

2013 ஜூன் மாதம்

ஜூன் 5, 2013 – புதன் – அசுவினி – கழர்சிங்கநாயனார்
ஜூன் 11, 2013 – செவ்வாய் – -புனர்பூசம் – நம்பியாண்டார் நம்பி
ஜூன் 12, 2013 – புதன் – பூசம் – நமிதந்தி அடிகள்
ஜூன் 13, 2013 – வியாழன் – ஆயில்யம் – சேக்கிழார்
ஜூன் 13, 2013 – வியாழன் – ஆயில்யம் – சோமாசிமாறர்
ஜூன் 15, 2013 – மகம் – அமர்நீதி நாயனார்

2013 ஜூலை மாதம்

ஜூலை 1, 2013 – திங்கள் – ரேவதி – ஏயர்கோன் கலிக்காமர்
ஜூலை 11, 2013 – வியாழன் – ஆயில்யம்  – மாணிக்கவாசகர்
ஜூலை 31, 2013 – புதன் – பரணி – மூர்த்தி நாயனார்
ஜூலை 31, 2013 – புதன் – பரணி – புகழ்சோழ நாயனார்

 

Keyword: நாயன்மார் குருபூஜை நாட்கள், திருநாவுக்கரசர், சிறுத்தொண்டர், மங்கையர்க்கரசி, விறன்மிரண்டர், திருஞானசம்பந்தர், கழர்சிங்கநாயனார், நம்பியாண்டார் நம்பி, நமிதந்தி அடிகள், சேக்கிழார், சோமாசிமாறர், அமர்நீதி நாயனார், ஏயர்கோன் கலிக்காமர்,மாணிக்கவாசகர், மூர்த்தி நாயனார், புகழ்சோழ நாயனார்

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share