செவ்வாய் காயத்ரி – Chevvai Gayatri – Mangal Gayatri – Angaraka Gayatri

செவ்வாய் காயத்ரி – Chevvai Gayatri – Mangal Gayatri – Angaraka Gayatri

Chevvai (Mangal) incharge of Energy, Physical strength, Self-confidence and anger

Chevvai - Angaraka - Mangal - Vaitheeswaran Koil - Chevvai Gayatri
Chevvai – Angaraka – Mangal – Vaitheeswaran Koil – Chevvai Gayatri

செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரம் – Chevvai Gayatri Mantra

ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே
விக்ன அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ பெளம ப்ரசோதயாத்

Chevvai Gayatri (Angaaraka Gayatri, Gayatri for Mars, Mangal Gayatri)
Om veeradhwajaaya vidmahae
vighna hastaaya dheemahi
tanno bhouma prachodayaat

Meaning: Om, Let me meditate on him who has hero in his flag,
Oh, He who has power to solve problems, give me higher intellect,
And let the son of earth God illuminate my mind.

Various Other Chevvai Gayatri (Angarakan Gayatri or Mangal Gayatri)

Om Angaarakaaya vidmahe
Sakthihastaaya dheemahi
tannah Bhowmah prachodayat
ஓம் அங்காரகாய வித்மஹே
சக்திஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Angaarakaaya vidmahe
sakthihastaaya dheemahi
tannah Kujah prachodayat
ஓம் அங்காரகாய வித்மஹே
சக்திஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ குஜஹ் ப்ரசோதயாத்

Om lohitangaaya vidmahe
Bhoomiputraaya dheemahi
tanno Kujah prachodayat
ஓம் லோஹிதாங்காய வித்மஹே
பூமிபுத்ராய தீமஹி
தன்னோ குஜஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: செவ்வாய் காயத்ரி,Chevvai Gayatri, Mangal Gayatri, Angaraka Gayatri, செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரம், Chevvai Gayatri Mantra,

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share