சூரிய காயத்ரி Suriya Gayatri Surya Gayatri Mantra

Suriya Gayatri Mantra for Leadership, Authority, Courage, Fame and Will Power.
சூரிய காயத்ரி (தலைமை பண்பு, ஆளுமை திறன், புகழ், தந்தை, தைரியம், மனோ வலிமைக்கு சூரியனே அதிபதி)

Suriyan - Suriyanar Koil - Surya Gayatri
Suriyan – Suriyanar Koil – Surya Gayatri

For Kubera Yantra – Mantra – Pooja, please go to this page: Kubera Yantra

சூரிய காயத்ரி மந்திரம் – Surya Gayatri Mantra

Suriya is incharge of  Power, Authority, Leadership, Fame, Courage, Will power and father.

சூரிய காயத்ரி

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே
பாஸ அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ சூர்ய ப்ரசோதயாத்

Surya Gayatri (Gayatri for Sun – Aditya Gayatri)

Om Aswadwajaya Vidhmahe
Pasa Hasthaya Dheemahe
Thanno Surya Prachodayath.

Meaning: Om, Let me meditate on the god who has a horse flag,

Oh, God who holds the rope, give me higher intellect,
And let Sun God illuminate my mind.

Various other Surya Gayatri Mantras

Om Aswadhvajaaya vidmahe
Paasa hasthaaya dheemahi
tanna Suryah prachodayat
ஆதித்யன் (சூரியன்)
ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே
பாசஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ சூh;யஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Bhaaskaraaya vidmahe
Divaakaraaya dheemahi
tanno Suryah prachodayat
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே
திவாகராய தீமஹி
தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Bhaaskaraaya vidmahe
Mahaaiyothischakraaya dheemahi
tanno Suryah prachodayat
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே
மஹா ஜ்யோதிஸ்சக்ராய தீமஹி
தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Bhaaskaraaya vidmahe
mahaadyutikaraaya dheemahi
tanno Aadityah prachodayat
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே
மஹாத்யுதிகராய தீமஹி
தன்னோ ஆதித்யஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Bhaaskaraaya vidmahe
Mahaatejaaya dheemahi
tannah Suryah prachodayat
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே
மஹாதேஜாய தீமஹி
தன்னஹ் சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Aadiyaaya vidmahe
Maarthaandaaya dheemahi
tannah Suryah prachodayat
ஓம் ஆதித்யாய வித்மஹே
மார்தாண்டாய தீமஹி
தன்னஹ் ப்ரசோதயாத்

Om leelaalaaya vidmahe
mahaa dyutikaraaya dheemahi
tanno Aaadityaaya prachodayat
ஓம் லாலீலாய வித்மஹே
மஹா த்யுதிகராய தீமஹி
தன்னோ ஆதித்யாய ப்ரசோதயாத்

Om prabhakaraaya vidmahe
Mahaa dyutikaraaya dheemahi
tanno Aadityaaya prachodayat
ஓம் பிரபாகராய வித்மஹே
மஹா த்யுதிகராய தீமஹி
தன்னோ ஆதித்யா ப்ரசோதயாத்

 

Keyword: சூரிய காயத்ரி மந்திரம், Surya Gayatri Mantra,சூரிய காயத்ரி,Surya Gayatri

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 thoughts on “சூரிய காயத்ரி Suriya Gayatri Surya Gayatri Mantra”

Share
Share