சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி

சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி

Sukra is incharge of love, romance, pleasure, reproduction, art, fine arts and harmony in life.

Sukran - Kanjanoor - Sukra Gayatri
Sukran – Kanjanoor – Sukra Gayatri

சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரம் – Sukra Gayatri Mantra

For Kubera Yantra – Mantra – Pooja, please go to this page: Kubera Yantra

சுக்கிரன் காயத்ரி

ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே
தனூர் அஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ சுக்ர ப்ரசோதயத்

Shukra Gayatri (Gayatri for Venus)

Om aswadhwajaaya vidmahae
dhanur hastaaya dheemahi
tanno shukra: prachodayaat

Meaning: Om, Let me meditate on him who has horse in his flag,
Oh, He who has a bow in his hand, give me higher intellect,
And let Shukra illuminate my mind.

 Various other Sukra Gayatri Mantras

Om Daityaachaaryaaya vidmahe
Sweta varnaaya dheemahi
tanno Sukrah prachodayaat
ஓம் தைத்யாபார்யாய வித்மஹே
ஸ்வேதவர்ணாய தீமஹி
தன்னோ: சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Bhaarghavaaya vidmahe
Daityaachaaryaaya dheemahi
tanno Ssukrah prachodayaat
ஓம் பார்கவாய வித்மஹே
தைத்யாசார்யாய தீமஹி
தன்னோ சுப்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

Om Daityapoojyaaya vidmahe
Bhruguputraaya dheemahi
tanna Ssukrah prachodayaat
ஓம் தைத்யபூஜ்யாய வித்மஹே
ப்ருகுப் புத்ராய தீமஹி
தன்னோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

Keyword: சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரம் – Sukra Gayatri Mantra, சுக்கிரன் காயத்ரி , Sukran Gayatri

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “சுக்கிரன் காயத்ரி – Sukran Gayatri – சுக்கிர காயத்ரி”

Share
Share