குமாரசுவாமி காயத்ரி Kumaraswamy Gayatri Mantra

குமாரசுவாமி காயத்ரி Kumaraswamy Gayatri Mantra – Subramaniya Gayatri – சுப்ரமணிய காயத்ரி

Mantra for Cure – Subramanya Gayatri Mantra

Kumaraswamy Gayatri (Shanmuga Gayatri)

Om Tatpurushaya vidmahe
Mahasenaya dheemahi
tanno Shanmukhah prachodayat

குமாரசுவாமி   காயத்ரி  ஷண்முகா காயத்ரி
ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
மஹாசேனாய தீமஹி
தன்னொ: ஷண்முக ப்ரசோதயாத்

Subramaniya Swami Gayatri

Om Bhujangesaaya vidmahe
Uragesaaya dheemahi
tanno Naagah prachodayaat

ஓம் புஜங்கேசாய வித்மஹே
உரகேசாய தீமஹி
தன்னோ நாக: ப்ரசோதயாத்
Om kaarthikeyaaya vidmahe
valleenaadhaaya dheemahi
tannah Skandah prachodayaat

ஓம் கார்திகேயாய வித்மஹே
வள்ளீநாதாய தீமஹி
தன்னோ ஸ்கந்த: ப்ரசோதயாத்
Om Mahaasenaaya vidmahe
Shadaananaaya dheemahi
tannah Skandah prachodayaat

ஓம் மஹாசேனாய வித்மஹே
ஷடானனாய தீமஹி
தன்னோ ஸ்கந்த: ப்ரசோதயாத்
Om Thathpurushaaya vidmahe
Sikhidwajaaya dheemahi
tanno Skandah prachodayaat

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
சிகித்வஜாய தீமஹி
தன்னோ ஸ்கந்த ப்ரசோதயாத்
Om shadaananaaya vidmahe
shakthihastaaya Dheemahi
tannah Skandah prachodayaat

ஓம் ஷடாணனாய வித்மஹே
சக்திஹஸ்தாய தீமஹி
தன்ன ஸ்கந்த: ப்ரசோதயாத்
Om thathpurushaaya vidmahe
mahaasenaaya dheemahi
tannah Skanda prachodayaat

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
மஹாசேனாய தீமஹி
தன்ன ஸ்கந்த: ப்ரசோதயாத்

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “குமாரசுவாமி காயத்ரி Kumaraswamy Gayatri Mantra”

Share
Share